Välfärdsområdesstyrelsen, möte 21-12-2023

Protokollet är granskat

§ 332 Ombildning av två tjänster som socialarbetare till tjänster som specialsocialhandledare

IUHVADno-2023-4268

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Rautiainen,  
e-post: fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Rekryteringen av socialarbetare till enheten för boendeservice för personer i arbetsför ålder har inte lett till resultat. Det är för tryggandet av verksamheten motiverat att ombilda två socialarbetartjänster till tjänster som specialsocialhandledare. När det gäller specialsocialhandledare är rekryteringsläget bättre, och med hjälp av ombildningen blir det möjligt att svara mot de verksamhetsmässiga behoven.

En specialsocialhandledares uppgiftsrelaterade lön är något lägre än en socialarbetares. Ombildningen medför med andra ord inte en ökning av lönekostnaderna, utan leder tvärtom till en minskning av dessa. En socialarbetares uppgiftsrelaterade lön uppgår till 3 920,36 euro och en specialsocialhandledares uppgiftsrelaterade lön till 3 255,62 euro. Kostnaden för de uppgiftsrelaterade lönerna minskar med cirka 665 euro i månaden per person.

Det hör till Östra Nylands välfärdsområdes operativa verksamhetsmodell att alla beteckningsändringar och lönejusteringar behandlas i en delegation som består av företrädare för arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationerna. Arbetsgivaren representeras i nämnda delegation av sektordirektörerna, personaldirektören och anställningschefen. Huvudavtalsorganisationerna företräds av huvudförtroendemannen. För att ett förslag ska kunna godkännas ska det vara motiverat både ur funktionell och ur ekonomisk synvinkel. Då ärendet behandlas bedömer man också den föreslagna ändringens inverkan på andra som befinner sig på samma nivå i lönesättningen. Beträffande förslagen till beteckningsändring förutsätts det dessutom att beteckningen är i överensstämmelse med Kevas förteckning över beteckningar.

De förslag som delegationen godkänt bereds för beslutsfattande i enlighet med förvaltningsstadgan. Angående personer som är anställda i tjänsteförhållande är det med stöd av bestämmelserna i 48 § och 50 § i förvaltningsstadgan välfärdsområdesstyrelsen som fattar beslut.

Enligt 92 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) står de som är anställda hos ett välfärdsområde antingen i tjänsteförhållande eller i arbetsavtalsförhållande till välfärdsområdet. I fråga om tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och arbetskollektivavtal i välfärdsområdena gäller vad som föreskrivs särskilt. Det föreskrivs i 44 § i lagen om ändring av kommunallagen (305/2003) att uppgifter i vilka offentlig makt utövas sköts i tjänsteförhållande.

I förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde bestäms att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om inrättande av tjänster (48 §) och fastställer behörighetsvillkor för tjänsterna då den inrättar tjänster (50 §).

Förslaget om ombildning av två tjänster som socialhandledare har 27.11.2023 behandlats i delegationen för justering av löner och uppgiftsbeteckningar. Delegationen förordar att två tjänster som socialarbetare ombildas till tjänster som specialsocialhandledare.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:  

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutar att

 1. indra två tjänster som socialarbetare och att i deras ställe inrätta två tjänster som specialsocialhandledare;
 2. behörighetsvillkor för tjänsten som specialsocialhandledare är högre högskoleexamen som socionom enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt legitimation hos Valvira enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Uppgiften förutsätter goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken och goda skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket;
 3. den uppgiftsrelaterade lönen för en specialsocialhandledare vid tidpunkten för inrättandet av tjänsterna är 3 255,62 euro i månaden.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade att

 1. indra två tjänster som socialarbetare och att i deras ställe inrätta två tjänster som specialsocialhandledare;
 2. behörighetsvillkor för tjänsten som specialsocialhandledare är högre högskoleexamen som socionom enligt 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt legitimation hos Valvira enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Uppgiften förutsätter goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken och goda skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket;
 3. den uppgiftsrelaterade lönen för en specialsocialhandledare vid tidpunkten för inrättandet av tjänsterna är 3 255,62 euro i månaden.

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).