Välfärdsområdesstyrelsen, möte 21-12-2023

Protokollet är granskat

§ 345 Utövande av övertagningsrätt gällande nämnden för ordnande av tjänsters beslut § 137 Justering av servicesedelns värde, personlig assistans (additional)

IUHVADno-2023-3999

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
resultatenhetschef Maritta Koskinen
ledande juristen Salla Paavilainen
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Östra Nylands välfärdsområde har 1.6.2023 tagit i bruk en servicesedel för personlig assistans. Servicedelens värde och dess struktur har ändrats så att de är enhetliga inom Östra Nylands välfärdsområde. Vid fastställandet av värdet har man beaktat de landsomfattande riktlinjerna vid olika välfärdsområden. I Östra Nyland har man slagit fast den personliga assistansen värde i överensstämmelse med den allmänna linjen och värdet av Helsingfors stads servicesedel.

Personlig assistans har köpts och köps mycket i Sibbo och i Borgå. Priset på de köpta tjänsterna varierar mellan 34 euro och 95 euro/timme. Servicesedeln har före välfärdsområdets tillkomst varit i användning i Lovisa och i Askola, och dess värde var då 29 euro/timme. I Borgå har man haft i bruk en servicesedel, men utnyttjandet har inte varit stort.

Ett kollektivavtal om personliga assistans för de assistenter som omfattas av Heta-förbundets arbetsgivarmodell har ingåtts för perioden 1.10.2023–30.4.2025. Genom kollektivavtalet höjdes lönen för personlig assistans där arbetsgivarmodellen tillämpas. Det ökar trycket också på en höjning av servicesedelns värde.

Beträffande servicesedelns värde har det kommit feedback från serviceproducenterna om att det med nuvarande löne- och kostnadsnivå är för lågt. Av den anledningen har serviceproducenterna vägrat producera tjänster för kunder som har beviljats servicesedel. Servicesedeln är ett flexibelt och ur kostnadssynvinkel rimligt sätt att ge kunderna olika slags möjligheter att utnyttja service. Dess värde kan inte vara för litet, men inte heller orimligt ur välfärdsområdets synvinkel. Genom att höja servicesedelns värde kan man utöka serviceproduktionen, och kunderna har möjlighet att få service på ett mångsidigare sätt.

Vi föreslår att servicesedelns värde justeras enligt följande:

nytt/€                                         gammalt+tillägg/€

Mån–Fre 06.00–18.00              26,50                                            23,00+3,50

Mån–Fre 18.00–21.00              28,50                                            25,00+3,50

Mån–Fre 21.00–00.00              31,00                                            28,00+3,00

Mån–Fre 00.00–06.00              32,00                                            28,00+4,00

Lördag 06.00–18.00                  30,00                                           26,00+4,00

Lördag 18.00–21.00                  32,50                                           29,00+3,50

Lördag 21.00–00.00                  45,00                                           45,00

Lördag 0.00–06.00                    45,00                                           45,00

Söndag 06.00–18.00                 42,50                                           39,00+3,50

Söndag 18.00–21.00                 44,00                                           41,50+2,50

Söndag 21.00–00.00                 46,00                                           45,00+1,00

Söndag 0.00–06.00                   45,00                                           45,00

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde beslutar föreslå välfärdsområdesstyrelsen att styrelsen godkänner att servicesedeln har ett värde enligt det som anges här ovan från och med 1.1.2024.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesstyrelsen att styrelsen godkänner att servicesedeln har ett värde enligt det som anges här ovan från och med 1.1.2024.

Paragrafen justerades genast.

Beskrivning

Ttilläggsinformation:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström
camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi

 

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde har 13.12.2023 § 137 beslutat föreslå välfärdsområdesstyrelsen att styrelsen godkänner servicesedelns värde för personlig assistans från och med 1.1.2024. Paragrafen justerades omedelbart.

Enligt 27 § i förvaltningsstadgan beslutar nämnden för ordnande av tjänster om enhetliga servicekriterier, inkomstprövade klientavgifter och värdena på servicesedlar inom social- och hälsovården i enlighet med den plan för ordnande som välfärdsområdesfullmäktige har godkänt. Beslutanderätten är sålunda hos nämnden, inte välfärdsområdesstyrelsen.

Eftersom nämnden för ordnande av tjänster inte längre sammanträder före årsskiftet har välfärdsområdesdirektören 20.12.2023 i enlighet med 97 § i lagen om välfärdsområden beslutat utöva sin övertagningsrätt gällande nämnden för ordnande av tjänsters beslut 13.12.2023 § 137.Sålunda kan välfärdsområdesstyrelsen besluta om servicesedelns värde för personlig assistans så att beslutet träder i kraft från och med 1.1.2024.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar upphäva nämnden för ordnande av tjänsters beslut 13.12.2023 § 137 och beslutar godkänna servicesedelns värde för personlig assistans i enlighet med den ovan refererade beredningen till nämnden för ordnande av tjänster 13.12.2023 § 137. Beslutet träder i kraft 1.1.2024.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade ta för behandling nämnden för ordnande av tjänsters beslut 13.12.2023 § 137 och beslutade upphäva ifrågavarande beslut. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade dessutom remittera ärendet för ny beredning.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.