Välfärdsområdesstyrelsen, möte 21-12-2023

Protokollet är granskat

§ 342 Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Bibehållande av 25 år som åldersgräns för eftervård inom barnskyddet vid Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-3583

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
direktör för socialt arbete Hanna Kaunisto
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Motionens innehåll

Gröna fullmäktigegruppen vid Östra Nylands välfärdsområde har 29.8.2023 lagt fram en motion om bibehållande av 25 år som åldersgräns för eftervård inom barnskyddet vid välfärdsområdet. Enligt det nya regeringsprogrammet kommer åldersgränsen för eftervård att sänkas till 23 år, och i motionen föreslås det att Östra Nylands välfärdsområde skulle bibehålla servicen för eftervårdsungdomar upp till 25 års ålder oförändrad avvikande från lagändringen.

Svar på motionen

Östra Nylands välfärdsområde har med anledning av regeringens proposition yttrat följande (utdrag ur utlåtandet):

Östra Nylands välfärdsområde anser att åldersgränsen inte borde sänkas från nuvarande 25 år. Forskning visar att ungdomar som varit i eftervård lätt blir utslagna från utbildning och arbetslivet och att det stöd de får inom tjänster för vuxna inte är tillräckligt. Ungdomar som omfattas av barnskyddet är i särskilt sårbar ställning, eftersom de ofta inte får sådant stöd av sina föräldrar eller sina tidigare vårdnadshavare som andra ungdomar får. Ungdomarna behöver hjälp långt in i vuxen ålder, och de behöver människor som stöder dem.

Ifall reformen genomförs borde övergångsperioden enligt välfärdsområdets uppfattning vara längre än föreslaget. Välfärdsområdenas servicenätverk söker ännu sin form efter vårdreformen, och därigenom medför en snabb förändring i form av en avveckling av eftervårdstjänster en ytterligare ökad risk för att ungdomarna hamnar utanför servicenätverket. Med hänsyn till de ungdomar som är i eftervård och som i många fall har fått uppleva ett flertal förändringar i sitt liv är det av särskilt stor betydelse att det finns förutsägbarhet i ens liv och att besluten är beständiga. En övergångsbestämmelse på ett halvt år bör därigenom anses som särskilt kort med tanke på kundernas specialbehov. Då man ser till övergången vore det önskvärt att inte redan överenskomna eftervårdsplaner skulle behöva ändras, och därför vore en övergångsperiod på åtminstone ett år nödvändig. Därigenom skulle välfärdsområdena också ha tid att försöka säkerställa att andra socialvårdstjänster hinner utveckla tillräckliga processer för de ungas behov.

Att begränsa eftervård till dem som är under 23 års ålder kan också komma att medföra avsevärda kostnader för socialvårdssystemet senare, eftersom marginaliserade ungdomar orsakar samhället betydande kostnader med multiplikatoreffekt. Den ekonomiska nytta som kan erhållas är alltså inte nödvändigtvis bestående. Östra Nylands välfärdsområde rekommenderar således inte att åldersgränsen ska sänkas.

 

Välfärdsområdets uppfattning om en höjning av åldersgränsen för eftervård sammanfaller med motionsställarnas. I detta stadium av lagberedningen är det för tidigt att slå fast hur välfärdsområdet ska agera i en sådan situation. Det är ännu osäkert vilken författningstextens slutliga utformning blir, och välfärdsområdet väntar på att lagstiftningen ska färdigställas. Ifall åldersgränsen sänks till 23 år kommer välfärdsområdet att följa gällande lagstiftning. Möjligheten att stödja ungdomar i eftervård bör emellertid framdeles granskas inom hela servicesystemet, och det bör utformas möjligheter att erbjuda ungdomar i eftervård individuellt stöd allt efter deras behov. Lagändringen behöver inte innebära att servicen upphör, utan effektiverat stöd kan också tillhandahållas med stöd av socialvårdslagen.

Beslutsförslag

tf. social- och hälsovårdsdirektören: 

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde föreslår Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse att det ovan sagda avges som svar på fullmäktigemotionen.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt att föreslå Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse att det ovan sagda avges som svar på fullmäktigemotionen.

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
direktör för socialt arbete Hanna Kaunisto
e-post: fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen föreslår att välfärdsområdesfullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade remittera ärendet för ny beredning.

Möte hantering

Ordförande Mikaela Nylander föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.