Välfärdsområdesstyrelsen, möte 21-12-2023

Protokollet är granskat

§ 344 Övriga ärenden

Beskrivning

Medlemmarna i Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlar övriga ärenden. 

 

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Möte hantering

Till protokollet antecknades att ledamot Fred Henriksson avlägsnade sig från mötet kl. 20.02 under behandlingen av det här ärendet.

Välfärdsområdesstyrelsen har 7.12.2023 mottagit ett brev, som behandlas i delegationen för personalärenden. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.