Välfärdsområdesstyrelsen, möte 21-12-2023

Protokollet är granskat

§ 331 Beviljande av avsked från uppgiften som medlem i revisionsnämnden till Tiina Sinkkonen 

IUHVADno-2023-4278

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand, 
e-post: lilian.andergard-stenstrand(at)itauusimaa.fi

 

Tiina Sinkkonen (Saml.+KD) har genom ett e-postmeddelande 13.12.2023 begärt avsked från förtroendeuppdraget som medlem i revisionsnämnden på grund av förändringar inom förtroendevaldas platser. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. 

Revisionsnämnden under mandattiden 2022–2025: 

Medlem

Ersättare

Mia Myllys Saml. + KD

ordförande

Kari Jahnsson Saml. + KD

Johanna Aaltonen SDP

vice ordförande

Tero Aaltonen VF

Hannu Ollikainen SFP

Martin Segerstråle SFP

Petra Paakkanen SFP

Malin Havila SFP

Johan Söderberg SFP

Björn Sundqvist SFP

Ari Oksanen Saml. + KD

Hannele Luukkainen Saml. + KD

Tiina Sinkkonen Saml. + KD

Pirkko Parjanen Saml. + KD

Minna Tirkkonen SDP

Auli Lehto-Tähtinen SDP

Marko Piirainen SDP

Mikko Valtonen SDP

Timo Raivio Gröna

Harri Lehtonen Gröna

Ilkka Sillanpää Sannf.

Kari Pauloaho Sannf.

Sonja Hällfors Cent.

Lenita Niemelä Cent.

Sandra Riipi RN

Danita Westphal RN

 

Valbar till revisionsnämnden är enligt 80 § i lagen för välfärdsområden inte

1) en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen,

2) den som enligt 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen eller till välfärdsområdesdirektören,

3) den som är anställd hos välfärdsområdet eller den som är anställd hos eller verkställande direktör för en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande eller den som har en därmed jämförbar ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse,

4) den som inte är valbar till välfärdsområdesstyrelsen.

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska välfärdsområdets organ väljas så att kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för både ledamöter och ersättare.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar 

  1. bevilja Tiina Sinkkonen avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och konstaterar samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört, och
  2. välja en ny medlem till revisionsnämnden för den återstående mandattiden.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar 

  1. bevilja Tiina Sinkkonen avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och konstaterar samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört, och
  2. välja en ny medlem till revisionsnämnden för den återstående mandattiden.

Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.