Välfärdsområdesstyrelsen, möte 21-12-2023

Protokollet är granskat

§ 333 Ändring av tjänstebeteckning som avdelningsskötare till ansvarig hälsovårdare

IUHVADno-2023-4267

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Rautiainen
e-post: fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Det föreligger ett behov att förenhetliga beteckningarna för de närmaste cheferna vid mödra- och barnrådgivningen. Personal som flyttats till välfärdsområdet har haft olika tjänstebeteckningar i sina tidigare organisationer. Med tanke på tydligheten är det motiverat att förenhetliga beteckningarna för de närmaste cheferna som utför samma arbete.

Ändringen av beteckningen har ingen inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen. Ombildningen har därigenom ingen inverkan på kostnaderna. 

Det hör till Östra Nylands välfärdsområdes operativa verksamhetsmodell att alla beteckningsändringar och lönejusteringar behandlas i en delegation som består av företrädare för arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationerna. Arbetsgivaren representeras i nämnda delegation av sektordirektörerna, personaldirektören och anställningschefen. Huvudavtalsorganisationerna företräds av huvudförtroendemannen. För att ett förslag ska kunna godkännas ska det vara motiverat både ur funktionell och ur ekonomisk synvinkel. Då ärendet behandlas bedömer man också den föreslagna ändringens inverkan på andra som befinner sig på samma nivå i lönesättningen. Beträffande av förslagen till beteckningsändring förutsätts det dessutom att beteckningen är i överensstämmelse med Kevas förteckning över beteckningar.  

De förslag som delegationen godkänner bereds för beslutsfattande i enlighet med förvaltningsstadgan. Beslut om tjänsteförhållanden fattas i enlighet av 48 § och 50 § i förvaltningsstadgan av välfärdsområdesstyrelsen.  

Enligt 92 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) står de som är anställda hos ett välfärdsområde antingen i tjänsteförhållande eller i arbetsavtalsförhållande till välfärdsområdet. I fråga om tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och arbetskollektivavtal i välfärdsområdena gäller vad som föreskrivs särskilt. Det föreskrivs i 44 § i lagen om ändring av kommunallagen (305/2003) att uppgifter i vilka offentlig makt utövas sköts i tjänsteförhållande.

I förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde bestäms att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om inrättande av tjänster (48 §) och fastställer behörighetsvillkor för tjänsterna då den inrättar tjänster (50

Förslaget om ändring av tjänstebeteckningen har behandlats i delegationen för justering av löner och uppgiftsbeteckningar 27.11.2023.  Delegationen förordar ändringen av tjänstebeteckning så att tjänstebenämningarna för chefer med samma uppgifter är enhetliga.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutar att

  1. ändra tjänstebeteckningen som serviceansvarig till ansvarig hälsovårdare;
  2. behörighetsvillkor för tjänsten är yrkeshögskoleexamen för hälsovårdare eller förutvarande examen på institutnivå samt lämplighet för uppgiften. Den som väljs till uppgiften ska ha behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade att

  1. ändra tjänstebeteckningen som avdelningsskötare till ansvarig hälsovårdare;
  2. behörighetsvillkor för tjänsten är yrkeshögskoleexamen för hälsovårdare eller förutvarande examen på institutnivå samt lämplighet för uppgiften. Den som väljs till uppgiften ska ha behörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).