Nämnden för utveckling och samarbete, möte 01-11-2023

Protokollet är granskat

§ 49 Produktivitetsprogram för Östra Nylands välfärdsområde, utlåtande till utkastet 

IUHVADno-2023-3519

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 13.12.2022 välfärdsområdets budget för år 2023. Enligt prognosen skulle årsbidraget under budgetåret 2023 uppgå till -26,5 miljoner euro. Att täcka det underskott som uppstår i år och under de år som ingår i ekonomiplanen kräver sådana ändringar i verksamheten som är ägnade att bromsa upp den uppskattade kostnadsökningen. Målet med det produktivitetsprogram som nu håller på att utarbetas är att fastställa produktivitetsåtgärder för balansering av ekonomin fram till år 2026. 

Produktivitetsprogrammet har beretts under sommaren och hösten 2023. I och med det arbete som utförts har man identifierat centrala produktivitets- och moderniseringsobjekt samt utformat åtgärder för att främja dessa. En utomstående expert, Nordic Healthcare Group (NHG), har stött välfärdsområdet i beredningen. 

Genom intervjuer och ett omfattande arbete i workshoppar identifierades olika slags moderniserings- och produktivitetsåtgärder. Utkastet till produktivitetsprogram är strukturellt indelat i sju produktivitetsspetsar, under vilka 30 produktivitetsobjekt sorterar. Varje produktivitetsobjekt innefattar en eller flera produktivitetsåtgärder, vars syfte är att beskriva de konkreta projekt eller handlingar genom vilka den förändring som beskrivs i produktivitetsobjektet omsätts i praktiken. Det har identifierats allt som allt nästan 200 sådana produktivitetsåtgärder. 

Produktivitetsspetsarna är: 

  1. Utvecklande av servicestrukturen med hjälp av verksamhetsstyrning och serviceintegration 

  1. Förebyggande serviceutbud som främjar hälsa och välfärd 

  1. Mångsidigt servicenätverk som svarar mot befolkningens behov 

  1. En mångsidig produktionsstruktur som betjänar helheten samt en upphandlingskompetens som stöder en sådan produktionsstruktur 

  1. En välmående personal – en uppskattad arbetsgivare 

  1. Utvecklande av kunskapsbaserad ledning vid välfärdsområdet 

  1. En helhet av stödtjänster som stöder kärnverksamheten 
     

Det uppskattas preliminärt att de sju produktivitetsspetsarna i produktivitetsprogrammet ger en sammanlagd kostnadsnytta på ungefär 28 miljoner euro fram till år 2026. Uppskattningen innefattar också åtgärder för att på kort sikt skära i kostnaderna i syfte att hejda kostnadsökningen. 

Utkastet till produktivitetsprogram föreligger som bilaga. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen för en remissdebatt om utkastet till produktivitetsprogram och ber nämnderna och påverkansorganen avge utlåtanden om utkastet senast 13.11.2023. 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen förde en remissdebatt om utkastet till produktivitetsprogram och beslutade att be nämnderna och påverkansorganen avge utlåtanden om utkastet senast 13.11.2023.

Möte hantering

Föredragande preciserade utkastet till produktivitetsprogram som finns som bilaga på så vis, att programmet innan det sänds ut på remissrunda delas klart upp i den del som man bör ge utlåtande om och den del som är bakgrundsmaterial.

Beskrivning

Beredning och upplysningar:
utvecklingsdirektör Katja Blomberg, fornamn.efternamn@itauusimaa.fi

 

Områdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde har på sitt möte 12.10.2023 behandlat utkastet till produktivitetsprogram, och ber om utlåtande av nämnden för utveckling och samarbete.  

Nämnden för utveckling och samarbete ger sitt utlåtande gällande de sju produktivitetssspetsarna. 

Beslutsförslag

Utvecklingsdirektören:

Nämnden för utveckling och samarbete vid Östra Nylands välfärdsområde avger följande utlåtande om produktivitetsprogrammet:  

Nämnden för utveckling och samarbete tackar för beredningen av produktivitetsprogrammet och möjligheten att ge kommentarer till utkastet. Vid beredningen har det i stor utsträckning varit möjligt för välfärdsområdets personal och beslutsfattare att delta i beredningen.

Nämnden för utveckling och samarbete fäster uppmärksamhet vid att målen och åtgärderna för produktivitetsprogrammet har framställts tydligt, men att det är utmanande att bedöma och förutse deras kostnadsnyttoeffektivitet.     

Med tanke på nämndens befogenheter och uppgifter är det speciellt dessa prioritetsområden i produktivitetsprogrammet som betonas i utlåtandet: prioritet 1 (utvecklande av servicestrukturen med hjälp av verksamhetsstyrning och serviceintegration), prioritet 2 (förebyggande serviceutbud som främjar hälsa och välfärd) och prioritet 6 (utvecklande av kunskapsbaserad ledning vid välfärdsområdet).

I prioritet 1 beskrivs som en produktivitetsmekanism och som en konkret åtgärd de principer, vårdvägar och vårdpraxis för nivåstrukturering av vården som är gemensamma med HUS i fråga om de största volymerna och dyrare tjänsterna. Nämnden fäster uppmärksamhet vid att det inte enbart räcker att beskriva utan det behövs också kontinuerlig uppföljning och bedömning för att uppnå målet.

I prioritet 1 nämns också som åtgärd att tyngdpunkten i serviceanvändning i fråga om tjänster för äldre förs över till gemenskapsboende. Nämnden konstaterar att för att målet ska lyckas och kostnadseffekterna maximeras så förutsätts det proaktiv och nära dialog och gemensam vilja med kommuner, företag och tredje sektorn i regionen.

Åtgärderna i prioritet 2 är sådana till sin karaktär att realiseringen av kostnadsbesparingar för dem kan vara aktuellt först senare än beräknat. Nämnden påminner att det här ska beaktas vid bedömningen av målen och kostnadsnyttoeffekterna för produktivitetsprogrammet. 

I prioritet 2 nämns som åtgärder samarbete med tredje sektorn och kommunerna. Nämnden poängterar att man i vissa situationer kan påverka produktiviteten också genom samarbete med företagen och att det finns ingen anledning att inte nämna företagssamarbete när det gäller prioriteringen.

I fråga om prioritet 6 konstaterar nämnden att betydande kostnadsbesparingar kan uppnås i den här helheten. Besparingarna uppkommer framför allt av att minska överlappande manuella arbeten vilket frigör speciellt personalresurser.

I enlighet med sina uppgifter enligt förvaltningsstadgan ber nämnden dessutom att beakta att produktivitetsprogrammet inte får medföra risker för klient- och patientsäkerheten eller den kvalitetsnivå som kvalitets- och tillsynsprogrammet, välfärdsområdesstrategin, servicestrategin eller beslutet om servicenivå förutsätter.

 

Beslut

Nämnden för utveckling och samarbete vid Östra Nylands välfärdsområde avger följande utlåtande om produktivitetsprogrammet:  

Nämnden för utveckling och samarbete tackar för beredningen av produktivitetsprogrammet och möjligheten att ge kommentarer till utkastet. Vid beredningen har det i stor utsträckning varit möjligt för välfärdsområdets personal och beslutsfattare att delta i beredningen.

Nämnden för utveckling och samarbete fäster uppmärksamhet vid att målen och åtgärderna för produktivitetsprogrammet har framställts tydligt, men att det är utmanande att bedöma och förutse deras kostnadsnyttoeffektivitet.     

Med tanke på nämndens befogenheter och uppgifter är det speciellt dessa prioritetsområden i produktivitetsprogrammet som betonas i utlåtandet: prioritet 1 (utvecklande av servicestrukturen med hjälp av verksamhetsstyrning och serviceintegration), prioritet 2 (förebyggande serviceutbud som främjar hälsa och välfärd) och prioritet 6 (utvecklande av kunskapsbaserad ledning vid välfärdsområdet).

I prioritet 1 beskrivs som en produktivitetsmekanism och som en konkret åtgärd de principer, vårdvägar och vårdpraxis för nivåstrukturering av vården som är gemensamma med HUS i fråga om de största volymerna och dyrare tjänsterna. Nämnden fäster uppmärksamhet vid att det inte enbart räcker att beskriva utan det behövs också kontinuerlig uppföljning och bedömning för att uppnå målet.

I prioritet 1 nämns också som åtgärd att tyngdpunkten i serviceanvändning i fråga om tjänster för äldre förs över till gemenskapsboende. Nämnden konstaterar att man för att kunna lyckas med denna målsättning måste beakta det ökande antalet äldre personer och stödjandet samt upprätthållandet av de äldres funktionsförmåga med hjälp av förebyggande tjänster som tillhandahålls i rätt tid och som är tillräckliga. Nämnden konstaterar att man för att lyckas med denna målsättning behöver ett förutseende och tätt samarbete samt en vilja att agera med kommunerna, företag och organisationer inom välfärdsområdet.

Åtgärderna i prioritet 2 är sådana till sin karaktär att realiseringen av kostnadsbesparingar för dem kan vara aktuellt först senare än beräknat. Nämnden påminner att det här ska beaktas vid bedömningen av målen och kostnadsnyttoeffekterna för produktivitetsprogrammet. 

I prioritet 2 nämns som åtgärder samarbete med tredje sektorn och kommunerna. Nämnden poängterar att man i vissa situationer kan påverka produktiviteten också genom samarbete med företagen och att det finns ingen anledning att inte nämna företagssamarbete när det gäller prioriteringen.

I fråga om prioritet 6 konstaterar nämnden att betydande kostnadsbesparingar kan uppnås i den här helheten. Besparingarna uppkommer framför allt av att minska överlappande manuella arbeten vilket frigör speciellt personalresurser.

I enlighet med sina uppgifter enligt förvaltningsstadgan ber nämnden dessutom att beakta att produktivitetsprogrammet inte får medföra risker för klient- och patientsäkerheten eller den kvalitetsnivå som kvalitets- och tillsynsprogrammet, välfärdsområdesstrategin, servicestrategin eller beslutet om servicenivå förutsätter.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet att nämnden höll en paus kl. 19.00-19.10 samt en paus för att diskutera sinsemellan kl. 19.34-19.51.

Ledamoten Eila Kohonen framlade, understödd av Hannu Vihreäluoto, ett förslag till tillägg efter utlåtandeförslagets mening: "I prioritet 1 nämns också som åtgärd att tyngdpunkten i serviceanvändning i fråga om tjänster för äldre förs över till gemenskapsboende." Förslag till tillägget var:  ”Nämnden konstaterar att man för att kunna lyckas med denna målsättning måste beakta det ökande antalet äldre personer och stödjandet samt upprätthållandet av de äldres funktionsförmåga med hjälp av förebyggande tjänster som tillhandahålls i rätt tid och som är tillräckliga. Nämnden konstaterar att man för att lyckas med denna målsättning behöver ett förutseende och tätt samarbete samt en vilja att agera med kommunerna, företag och organisationer inom välfärdsområdet.”

Förslaget till tillägg understöddes enhälligt.

Ledamoten Mikko Nieminen lade, understödd av ledamöterna Mari Lotila och Benny Engård, fram ett förslag till tillägg till utkastet till utlåtande angående den sjunde produktivitetsspetsen i produktivitetsprogrammet, punkt 3 Koncentrering av måltids-/kosttjänster. "Nämnden anser att ett alternativ för utvecklande av måltidsservicen är att koncentrera måltidsservicen, beaktande den regionala täckningsgraden och goda lokala tillvägagångssätt. Måltids- och kostservicens nuvarande modeller inom välfärdsområdet utvecklas i syfte att minska de överlappande kostnaderna och för att optimera de stödtjänster som stöder kärnverksamheten. Man ska utreda de befintliga och de alternativa modellernas inverkan på patientsäkerheten, på det arbete som utförs av personal som verkar inom kärnverksamheten, på kundernas välmående samt på välfärdsområdets dragnings- och hållkraft i ett läge som betecknas av vårdarbrist."

I omröstningen fick grundförslaget 6 röster och tilläggsförslaget 6 röster. Ordförandes röst avgjorde och grundförslaget vann.

Omröstning

JA = grundförslag
NEJ = tilläggsförslag

JA

Eila Kohonen,​ Ilkka Luusua,​ Piia Malmberg,​ Nina Uski,​ Hannu Vihreäluoto,​ Charlotta Engblom

NEJ 

Benny Engård,​ Heljä Pulli,​ Jyrki Loijas,​ Mari Lotila,​ Mikko Nieminen,​ Pamela Stenberg


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.