Välfärdsområdesstyrelsen, möte 21-12-2023

Protokollet är granskat

§ 336 SR-entreprenad (planera och bygg) för Lovisa räddningsstation

IUHVADno-2023-4279

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: upphandlingschef Ville Hanhinen, fastighetschef Riikka Hopealinna
e-post: fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Föremål för upphandling

Östra Nylands välfärdsområde (den upphandlande enheten) har genom en anbudsförfrågan daterad 13.10.2023 begärt totalentreprenadanbud på en SR-entreprenad (planera och bygg) för Lovisa räddningsstation. Föremålet för upphandlingen beskrivs närmare i det kompletterande materialet 1: Anbudsförfrågan med bilagor. Den uppskattade tidpunkten för entreprenadens start är 01/2024, och entreprenaden uppskattas bli färdig 08/2025.

Upphandlingsannonsen och upphandlingsförfarandet

Upphandlingens värde exklusive moms är åtta miljoner två hundra nittiosju tusen (8 297 000) euro.

På upphandlingen tillämpas lagen om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen, 1397/2016). Det är fråga om en upphandling av en byggnadsentreprenad som överskrider det EU-tröskelvärde som avses i 26 § i upphandlingslagen.

I upphandlingen iakttogs ett öppet förfarande där den upphandlande enheten publicerade en annons om upphandlingen så att alla intresserade leverantörer kunde delta.

Delanbud och alternativa anbud var inte tillåtna.

Frågor, svar och ändringar i anbudsförfrågan

Preciserade frågor och anmärkningar om upphandlingen skulle framföras i portalen hankintailmoitukset.fi senast 10.11.2023. Totalt 35 frågor lämnades in.

Anbudsförfrågan preciserades med ytterligare brev 1 (1.11.2023), 2 (14.11.2023) och 3 (16.11.2023). I anbudsfrågan lades också en annons om rättelse 13.10.2023 och den publicerades i Hilma 15.10.2023. I annonsen om rättelse konstaterades följande: "En länk lades till i projektplanen, där handlingarna i anslutning till upphandlingsannonsen också finns tillgängliga".

Mottagning av anbud

Anbuden skulle lämnas till den upphandlande enheten senast 1.12.2023 kl. 12.00.

Inom utsatt tid lämnade följande företag ett anbud:

FH Invest Oy
Lehto Tilat Oy
Oy Rakennuspartio
Pallas Rakennus Päijät-Häme Oy
SRV Infra Oy
Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ja Vexatec Oy, Ryhmittymä (en grupp bestående av dessa)

Anbuden öppnades efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud löpt ut.

Kontroll av anbudsgivarnas lämplighet och av att anbuden motsvarar anbudsförfrågan

Den upphandlande enheten kontrollerade att de krav som ställdes på anbudsgivarnas lämplighet i anbudsförfrågan uppfylldes samt att anbuden motsvarade anbudsförfrågan.

Det konstaterades att FH Invest Oy:s anbud inte motsvarar anbudsförfrågan.

Enligt 113 § i upphandlingslagen ska anbudsförfrågan utarbetas så att det utifrån den är möjligt att lämna anbud som är jämförbara. En anbudsgivare ska i sitt anbud visa att den tjänst som erbjuds svarar mot kraven i anbudsförfrågan. Anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan eller villkoren för anbudsförfarandet ska uteslutas ur anbudsförfarandet.

Enligt 114 § i upphandlingslagen ska den upphandlande enheten utesluta ur anbudsförfarandet sådana anbudssökande eller anbudsgivare som inte motsvarar lämplighetskraven.

Anbudet från anbudsgivaren FH Invest Oy motsvarade inte anbudsförfrågan i punkt 5.2. Teknisk prestanda och yrkeskvalifikationer i fråga om minimikravet på omfattningen av referensobjekt som krävs av anbudsgivaren. I anbudsförfrågan har krävts att:

Anbudsgivaren ska under de senaste fem (5) åren (mottagandet har varit i oktober 2018 eller senare) ha som sina referenser minst två (2) nybyggnadsprojekt som är minst 2 000 br-m2 som planerats enligt finländska föreskrifter och anvisningar och som tagits emot med godkänt resultat vid tidpunkten för inlämnandet av anbudet. Av referenserna ska minst den ena ha varit byggd som SR-entreprenad (planera och bygg).

Båda referenserna ska vara enligt följande klassificeringar i Statistikcentralens Byggnadsklassificering 2018: 03 Affärsbyggnader, 04 Kontorsbyggnader, 05 Trafikbyggnader, 06 Vårdbyggnader, 07 Byggnader för samlingslokaler, 08 Undervisningsbyggnader, 09 Byggnader inom industrin och gruvindustrin, 10 Byggnader för energiförsörjning, 11 Byggnader för samhällsteknik eller 13 Byggnader för räddningsbyggnader.

Det angivna referensobjektet har till sin omfattning varit 1500 brm2 enligt anbudsblanketten i stället för minst 2000 brm2 som krävts och motsvarar således inte kravet i anbudsförfrågan.

Således motsvarar FH Invest Oy:s anbud inte anbudsförfrågan. Till följd av detta ska FH Invest Oy:s anbud uteslutas från jämförelsen av anbuden.

Det konstaterades att FH Invest Oy inte uppfyller de lämplighetskrav som ställs på anbudsgivarna i förfrågningsunderlaget.

Det konstaterades att de övriga anbudsgivarna uppfyllde lämplighetskraven enligt anbudsförfrågan.

Det konstaterades att de övriga anbuden motsvarade anbudsförfrågan.

Jämförelse av anbud

Urvalskriterium är anbudens ekonomiska fördelaktighet där jämförelsekriterierna har varit följande:

Pris: viktning 100 %.

Priset har tillämpats som enda jämförelsekriterium vid fastställandet av ekonomisk fördelaktighet, eftersom kvaliteten har beaktats genom de omfattande och genomgripande minimikraven.

Jämförelsen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet presenteras i sin helhet i bilaga 1: Jämförelse av anbud.

Upphandlingsbeslut     

Avtalet om den SR-entreprenad som är föremål för upphandling ingås med den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud som uppfyller minimikraven enligt anbudsförfrågan.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet lämnades av Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy och Vexatec Oy, Ryhmittymä, som väljs som vinnare av anbudsförfarandet.

Upphandlingsdokumentens offentlighet

Upphandlingsdokumentens offentlighet styrs av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Befogenheter

Det bestäms i 22 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om upphandlingar, avtal och förbindelser som överskrider 5 000 000 euro och underskrider 10 000 000 euro samt om upphandlingsrättelser angående de ovannämnda.

Avtal

Entreprenadavtalet ingås ännu inte när upphandlingsbeslutet meddelas, utan först när både den upphandlande enheten och den entreprenör som valts genom upphandlingsbeslutet har undertecknat det skriftliga entreprenadavtalet.

Med stöd av 129 § i upphandlingslagen kan entreprenadavtalet ingås tidigast 14 dagar (väntetid) från det att anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och besvärsanvisningen.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

 • välja för genomförande av SR-entreprenad för Lovisa räddningsstation följande entreprenör som enligt bilaga 1 Jämförelse av anbuden lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt anbudsförfrågan: Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ja Vexatec Oy, Ryhmittymä,
 • utesluta FH Invest Oy:s anbud ur anbudsförfarandet på basis av det som fastställts i beslutstexten ovan,
 • befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att underteckna entreprenadavtalet och att göra nödvändiga korrigeringar och kompletteringar av teknisk natur i avtalshandlingarna och
 • befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att besluta om verkställandet av avtalet och lösningarna i anslutning till det.

 

Paragrafen justeras genast. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade att

 • välja för genomförande av SR-entreprenad för Lovisa räddningsstation följande entreprenör som enligt bilaga 1 Jämförelse av anbuden lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt anbudsförfrågan: Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ja Vexatec Oy, Ryhmittymä,
 • utesluta FH Invest Oy:s anbud ur anbudsförfarandet på basis av det som fastställts i beslutstexten ovan,
 • befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att underteckna entreprenadavtalet och att göra nödvändiga korrigeringar och kompletteringar av teknisk natur i avtalshandlingarna och
 • befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att besluta om verkställandet av avtalet och lösningarna i anslutning till det.

 

Paragrafen justerades genast.


Sökande av ändring

En part som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i beslutet genom att yrka på upphandlingsrättelse eller genom att anföra besvär hos marknadsdomstolen eller bådadera.

Enligt vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, hädanefter upphandlingslagen) får man söka ändring i beslut som gäller en offentlig handling eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet genom att yrka att den upphandlande enheten gör en rättelse (hädanefter upphandlingsrättelse), eller så kan ärendet föras till marknadsdomstolen genom besvär.

 

1 ANVISNINGAR OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE

 

Rätt att yrka på upphandlingsrättelse

En anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande som har inlämnat en anbudsansökan, eller den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), får skriftligen yrka på upphandlingsrättelse hos den upp-handlande enheten.

 

Tid för att yrka på upphandlingsrättelse

En part ska framställa yrkande inom 14 dagar efter att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande.

Överklagande till marknadsdomstolen hindrar inte att upphandlingsrättelse yrkas. Anhängiggörande och behandling av ett yrkande på upphandlingsrättelse påverkar inte den tidsfrist under vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

Om beslutet har delgetts med användning av den elektroniska kontaktinformation som anbudssökanden eller anbudsgivaren har meddelat den upphandlande enheten, anses mottagaren ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.

Om beslutet har delgetts i ett vanligt brev, anses anbudssökanden eller anbudsgivaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att brevet sändes, om inte anbudssökanden eller anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tiden för yrkande på upphandlingsrättelse. Om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, själv-ständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får upphandlingsrättelse yrkas den första vardagen därefter.

 

Myndighet hos vilken upphandlingsrättelse yrkas

Upphandlingsrättelse yrkas hos den myndighet som har gjort upphandlingsbeslut i Östra Nylands välfärdsområde.
 

Post- och besöksadress: WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån.
06100 Borgå
E-postadress: kirjaamo(at)itauusimaa.fi
Öppettider för registraturen mån – fre kl. 9.00 - 15.00

 

Form och innehåll

Ett yrkande på upphandlingsrättelse anhängiggörs skriftligen genom att det uppges:

 

 • vilket beslut eller avgörande av den upphandlande enheten som yrkandet på upphandlingsrättelse gäller
 • hurdan upphandlingsrättelse som yrkas i beslutet eller
 • avgörandet på vilka grunder upphandlingsrättelse yrkas i beslutet eller avgörandet.

 

Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I yrkandet på upphandlingsrättelse ska antecknas namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna skötas. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat yrkandeskriften, ska även denna persons namn och kon-taktinformation uppges i yrkandet.

Till yrkandet på upphandlingsrättelse ska bifogas de handlingar som den som yrkar på rättelse åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte redan tidigare har lämnats in till myndigheten.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur. 

Post- och besöksadress: WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån.
06100 Borgå
E-postadress: kirjaamo(at)itauusimaa.fi
Öppettider för registraturen mån – fre kl. 9.00 - 15.00

 

2 BESVÄRSANVISNING TILL MARKNADSDOMSTOLEN

Besvärsrätt

En anbudsgivare, en anbudssökande som har inlämnat en anbudsansökan eller den som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen för behandling.

 

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Vid upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena ska besvär anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet, om den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 § 3 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden.

 

Besvär ska lämnas in senast sex månader efter att upphandlingsbeslutet har fattats, om parten har fått del av upphandlingsbeslutet och upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligen bristfälliga.

 

Om beslutet har delgetts med användning av den elektroniska kontaktinformation som anbudssökanden eller anbudsgivaren har meddelat den upphandlande enheten, anses mottagaren ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras.

 

Om beslutet har delgetts i ett vanligt brev, anses anbudssökanden el-ler anbudsgivaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att brevet sändes, om inte anbudssökanden eller anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

 

Anhängiggörande av en upphandlingsrättelse påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part har rätt att överklaga hos marknadsdomstolen genom besvär.

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsda-gen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

 

Besvärsmyndighet

Besvär ska anföras hos marknadsdomstolen.

Adress: Banbyggarvägen 5,
00520 Helsingfors
E-postadress:  markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Faxnummer:    029 564 3314
Telefonnummer: 029 564 3300
Öppettider för registraturen: mån-fre 8.00-16.15

 

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
 • de grunder på vilka ändring yrkas.

 

I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i besvären.

I besvären ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer som ska användas för meddelanden i saken till ändringssökanden.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

 

Till besvären ska bifogas

 • det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
 • intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

 

Underrättelse till den upphandlande enheten om anförandet av besvär

Ändringssökanden eller hans eller hennes företrädare ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen.Meddelandet skall ges till: Registraturen i Östra Nylands välfärdsområde.

Post- och besöksadress: WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån., 06100 Borgå

E-postadress: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

 

Rättegångsavgift

Rättegångsavgifterna, som tas ut för behandling av ett ärende i marknadsdomstolen bestäms enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), enligt Justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (1122/2021) och enligt Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2022–2024 (1123/2021).

 

För behandling av tvistemål, ärenden som gäller ändringssökande och andra rättskipningsmål tas i marknadsdomstolen ut en rättegångsavgift på 2120 euro.

Om värdet av en upphandling i ett ärende som gäller offentlig upphandling är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4240 euro. Om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6350 euro.