Välfärdsområdesstyrelsen, möte 12-10-2023

Protokollet är granskat

§ 263 Områdesstyrelsens mötestidtabell, våren 2024

IUHVADno-2023-3476

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Enligt 145 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I sådana fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.  

Välfärdsområdesstyrelsen har under år 2023 sammanträtt varannan torsdag och fullmäktige ungefär en gång i månaden.  Det föreslås att välfärdsområdesstyrelsens möten hålls varannan – var tredje vecka, på så sätt att mötesrytmen mellan områdesstyrelsen och fullmäktige fungerar. Styrelsens sammanträden börjar huvudsakligen kl. 18.00.  

Det föreslås att områdesfullmäktige fortsättningsvis sammanträder en gång i månaden, på följande dagar 6.2., 12.3., 23.4., 28.5., 18.6.  

Beslutsförslag

VFO-direktören:  

Områdesstyrelsen beslutar att godkänna följande preliminära tidtabell för sammanträden våren 2024, med Östra Nylands räddningsverk som plats. 

Områdesstyrelse Områdesfullmäktige
11.1.2024  
25.1.2024 6.2.2024 (info 1.2.)
15.2.2024  
29.2.2024 12.3.2024 (info 7.3.)
21.3.2024 (BS)  
11.4.2024 23.4.2024 (info 18.4.)
2.5.2024  
16.5.2024 28.5.2024 (info 23.5.)
30.5.2024  
13.6.2024 18.6.2024 (BS) (info 13.6.)
27.6.2024  

 

Dessutom föreslår välfärdsområdesstyrelsen för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige sammanträder under vårperioden 2024 enligt följande: 6.2., 12.3., 23.4., 28.5. ja 18.6.2024. Områdesfullmäktiges ordförande besluter om tid och plats för möten och ger nödvändiga instruktioner för andra mötesarrangemang. 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.