Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Investointihankkeiden toteutus pitkäaikaisella lainarahoituksella

IUHVADno-2024-481

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevón, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueen valtuudesta pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä ja 16 §:ssä investointisuunnitelmasta. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue sai Valtioneuvoston tarkistetun laskelman vuoden 2023 lainanottovaltuudesta 7.6.2022 summaltaan 74 911 164 euroa. Valtioneuvoston 1.6.2023 päätös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta vuodelle 2024 oli 0 euroa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 82 §:n mukaan hyvinvointialueen rahavaroja hoidetaan siten, että maksuvalmius on varmistettu, maksuliikenne on ajan tasalla, lyhytaikaiset lainat on suunniteltu ja rahavarat sijoitettu hyvinvointialueen hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen kokonaisvarallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaisen lainan valtioneuvoston päättämän lainanottovaltuuden rajoissa. Muilta osin aluevaltuusto päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Aluehallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen aluevaltuuston hyväksymiä periaatteita. Aluehallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2022 § 21 hyväksyä talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025, jonka osana aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman 2023–2027 sekä investointien rahoitussuunnitelman ja lainakannan muutoksen alla olevien taulukoiden mukaisesti. Pitkäaikainen rahoitustarve investointeihin järjestetään ensisijaisesti lainanottovaltuuden puitteissa.

Investoinnit, 1000 € 2023 2024 2025 2023 2027 Yhteensä
Rakennukset 150 9 000 3 500 0 0 12 650
Laite- ja kalustohankinnat 3 056 1 860 1 500 2 580 1 350 10 346
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet 5 980 5 055 4 960 4 060 4 060 24 115
Muut investoinnit 810 0 0 0 0 810
Investointimenot yhteensä 9 996 15 915 9 960 6 640 5 410 47 921

 

Investointien rahoitus 2023 2024 2025
Lainakannan muutos, 1000 € 9 996 14 982 7 428

 

Koska vuodelle 2024 ei ole myönnetty pitkäaikaista lainanottovaltuutta, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaanotti 16.11.2023 tarkennuspyynnön vuoden 2024 investointisuunnitelmaan ja investointien rahoitussuunnitelmaan. Hyvinvointialue toimitti vuoden 2024 investointien rahoittamisesta selvityksen 29.12.2023. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 17.1.2024 päätöksen, jonka mukaan Sosiaali- ja terveystoimen osasuunnitelma 2024–2027 hyväksyttiin. Sisäministeriöltä saatiin Pelastustoimen osasuunnitelman 2024 – 2027 osalta hyväksyvä päätös 9.2.2024. Vuodelle 2024 myönnetty pitkäaikainen lainanottovaltuus 0 euroa ei vaikuta takautuvasti vuoden 2023 lainanottovaltuuden määrään, sillä vuonna 2023 tai sitä aiemmin käynnistetyt 2023–2026 investointisuunnitelmaan sisältyvät hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti, ja niiden rahoittamiseksi tarvittavaa pitkäaikaista lainaa nostaa vuoden 2023 valtuuksiin perustuen myös vuonna 2024 tai myöhemmin.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei nostanut vuonna 2023 pitkäaikaista lainaa, vaan rahoitti investointeja 1,31 miljoonan euron verran tililimiittiä käyttäen ja ICT-investoinnit pääosin valtion avustuksilla. Rakennushankkeiden osalta suunnittelutyö käynnistyi vuoden 2023 puolella ennakoitua hitaammin. Osittain vuoden 2023 puolella tilatut Pelastustoimen kalustoinvestoinnit toimitetaan vasta vuoden 2024 puolella, joten rahoitustarvetta ei syntynyt vuonna 2023 näiltä osin. Kokonaisuudessaan pitkäaikaista lainaa on hyvinvointialueella nostettavissa 29,24 miljoonaa euroa vuonna 2023 käynnistettyihin 2023–2026 investointisuunnitelman mukaisiin investointihankkeisiin.

Aluevaltuuston 12.12.2023 § 132 hyväksymässä talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2024–2026 rahoituslaskelmassa investointien rahoitus ei vastaa saatuja päätöksiä, joten vuoden 2024 rahoituslaskelma tulee muuttaa vastaamaan tosiasiallista tilannetta. Päätetyn investointisuunnitelman rahoittamiseksi tulee nostaa pitkäaikaista lainaa vuonna 2024 12,85 miljoonaa euroa kohdistuen Loviisan paloaseman rakentamiseen sekä ICT-investointeihin, erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen. Lisäksi vuoden 2023 investointisuunnitelman toteuttamisesta tililimiittiä käyttäen rahoitettu 1,31 miljoonaa euroa on tarkoituksenmukaista korvata edullisemmalla, pitkäaikaisella rahoituksella vuoden 2024 puolella. Näin ollen pitkäaikaisen lainan nostotarve vuonna 2024 on yhteensä 14,16 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

 • ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
  • hyväksyä vuonna 2024 14,16 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostamisen 2023 – 2026 investointisuunnitelman toteuttamiseksi ja
  • hyväksyä talousarviomuutoksen 2024 rahoituslaskelmaan pitkäaikaisen lainan 14,16 miljoonan euron lisäyksen osalta sekä
 • valtuuttaa talousjohtaja käynnistämään pitkäaikaisen lainan nostamiseen liittyvä kilpailutus.

Päätös

Aluehallitus päätti

 • ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää 
  • hyväksyä vuonna 2024 14,16 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nostamisen 2023 – 2026 investointisuunnitelman toteuttamiseksi ja 
  • hyväksyä talousarviomuutoksen 2024 rahoituslaskelmaan pitkäaikaisen lainan 14,16 miljoonan euron lisäyksen osalta sekä 
 • valtuuttaa talousjohtaja käynnistämään pitkäaikaisen lainan nostamiseen liittyvä kilpailutus.

Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.