Nämnden för utveckling och samarbete, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 3 Rekryteringar till och organiseringen av utvecklingstjänsterna

IUHVADno-2023-413

Beskrivning

Beredning och upplysningar:
utvecklingsdirektör Katja Blomberg, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
projektchef Jaana Forslund, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 24.11.2022 fastställt behörighetsvillkoren och lönesättningen för uppgifterna vid koncern- och strategitjänsternas utvecklingstjänster. Innan man har börjat rekrytera har det genomförts en kartläggning av antalet personer som har övergått till den nya organisationen genom överlåtelse av rörelse men som på basis av sina tidigare uppgifter är oplacerade. Uppgifterna vid utvecklingstjänsterna har i januari 2023 anmälts för intern rekrytering.

Följande uppgifter har kunnat sökas genom intern rekrytering:

  • Social- och patientombudsman
  • Specialexpert, FUUIK (forskning, utveckling, utbildning, innovation och kompetens), 2 stycken
  • Expert på organisationsarbete och delaktighet
  • Specialexpert på främjande av välfärd och hälsa, 2 stycken
  • Specialexpert på klient- och patientsäkerhet
  • Specialexpert på tillsyn och kvalitet, 3 stycken
  • Tillsyns- och kvalitetschef

 

Social- och patientombudsmannen har börjat 1.2.2023. Med undantag av FUUIK-specialexperterna tillsätts uppgifterna genom intern rekrytering. Rekryteringen av tillsyns- och kvalitetschefen är på gång. Uppgifterna som FUUIK-specialexperter förblir i detta skede obesatta. Vid behov ledigförklaras uppgiften som tillsyns- och kvalitetschef för extern rekrytering.

De helheter som utvecklingstjänsterna har på sitt ansvar kommer att kunna igångsättas fullt ut efter att de anställda getts introduktion i mars/april. Planen för främjande av välfärd och hälsa samt tillsynsprogrammet bereds så att de redan våren 2023 ska kunna läggas fram för godkännande i nämnden för utveckling och samarbete.

 

Beslutsförslag

Utvecklingsdirektören:

Läget vid utvecklingstjänsterna och rekryteringsläget antecknas för kännedom.

Beslut

Nämnden för utveckling och samarbete för Östra Nylands välfärdsområde antecknade enhälligt läget vid utvecklingstjänsterna och rekryteringsläget för kännedom.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.