Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 21 Utdelning av avgiftsfria vårdartiklar och tillbehör i Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-708

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
vårdarbetsdirektör Heli Sjöblom, heli.sjoblom2(at)itauusimaa.fi
ansvarsområdesdirektör, hälsovården, Carita Schroder, fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Enligt artikel 24 i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska välfärdsområdet tillhandahålla sjukvårdstjänster för invånarna i området, bland annat sjukdomsundersökning, medicinsk diagnos och behandling samt vårdmedel för långvarig sjukdom enligt vårdplanen. Behandlingsutrustning för behandling av en långvarig sjukdom som tillhandahålls enligt vårdplanen för hemvård och hemvård ingår i behandlingen (1326/2010, 25 §).

Enligt lagen om sjukvårdsavgifter (734/1992, 5 §) är sjukvårdsinstrument och -redskap som används vid behandling av en långvarig sjukdom gratis. Förmånerna är beviljade om man har en medicinskt långvarig sjukdom som har pågått i minst tre månader. Undantag kan endast göras om det finns motiverade skäl eller om behovet bedöms av vårdpersonalen vara bestående (t.ex. för diabetes, dialys och öppningsmedel).

I Östra Nyland har vårdartiklarna och vårdprodukternas distributionsmetoder harmoniserats av en regional arbetsgrupp under 2016. De kommuner i Östra Nyland som deltog i integrationsprocessen har följt gemensamma regionala kriterier för fördelningen av vårdmedel, men efter reformen av välfärdsområdena har behovet av att uppdatera riktlinjerna uppstått. Anvisningarna för utdelning av avgiftsfria vårdartiklar och -tillbehör ska vara enhetlig på området för att säkerställa en likvärdig och kostnadseffektiv utdelning samt vårdnadsmässigt effektiva vårdartiklar och -tillbehör.

Målet med utdelningen av vårdartiklar är att främja klientens förutsättningar för egenvård och klientens förbindelse till vården samt att förbättra hens funktions- och arbetsförmåga. Med vårdartiklar och -tillbehör som är ändamålsenliga för vården kan man förbättra kli-enternas möjligheter att klara sig hemma och förhindra att de måste flyttas till de tyngre tjänsterna.

Remisser för avgiftsfria vårdartiklar kommer till vårdartikeluthämtningen både inifrån områdets primärvård och från välfärdsområdets externa aktörer, såsom specialsjukvården, företagshälsovårdsproducenter och andra privata tjänsteproducenter. Kostnaderna för avgiftsfria vårdartiklar och tillbehör har ständigt ökat beroende dels på att befolkningen åldras, långtidssjukdomarnas antal ökar och på att vårdmetoderna utvecklas. Kostnadsökningen kan begränsas inte bara genom val av effektiva vårdartiklar och -tillbehör utan också genom klienthandledning och klientens förbindelse till vården samt genom vidareutbildning av vårdpersonal. I det långa loppet är förebyggande arbete, bland annat när det gäller folksjukdomar, märkbart kostnadseffektivt. Även om utdelningen av vårdartiklar är rikligt, är de totala kostnaderna per kund alltid fördelaktigare än de tyngre tjänsterna.

De sammanlagda kostnaderna för utdelning av vårdarticklar och -tillbehör var år 2022 totalt ca 2,8 M€ i Östra Nylands kommuner (Myrskylä och Pukkila ej medräknade). På grund av kundvolymerna är inkontinensprodukter och vårdartiklar och -tillbehör för att sköta diabetes de som kostar mest.

Som exempel var kostnaderna för gratis inkontinensprodukter i Östra Nylands välfärdsområdes kommuner (utom Myrskylä och Pukkila) sammanlagt cirka 645 000 euro. Även behandling av kroniska sår, då de produkter som används inte ger någon effekt utan behandlingen blivit långvarig, medför betydande kostnader.

 

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde godkänner anvisningarna för utdelning av vårdartiklar.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt att efter den tekniska korrigeringen godkänna anvisningarna för utdelning av vårdartiklar.

Avvikande mening

  •  

     

     

Möte hantering

Ordföranden tillade som en teknisk korrigering i paragraftexten:

Yrkespersonalen inom hälsovården kan göra ett beslut om kostnadsfriheten genast då vården inleds om behovet är långvarigt eller bestående.


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).