Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 30 Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Servicehelheten stöd för arbetsförmågan vid Östra Nylands välfärdsområde 24.1.2023

IUHVADno-2023-251

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
resultatenhetschef, familje- och socialtjänster, Ville Heininen
serviceansvarig, vuxensocialarbete och mångsektoriella socialtjänster familje- och socialtjänster, Raisa Muikku
​​​​​​ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänste, Ilona Koskenniemi
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Frågan om arbetsförmåga gäller i synnerhet personer som marginaliserats från arbetslivet redan under en längre tid. Personer som i ett sträck varit arbetslösa i mer än ett år anses långtidsarbetslösa. Välfärdsområdet är också medvetet om sina skyldigheter i fråga om personer som uppfyller aktiveringsvillkoret (5 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001). Bakomliggande orsaker till långtidsarbetslöshet kan vara många slags frågor, där hälsorelaterade frågor ofta kräver särskild uppmärksamhet, så att personen ska kunna eftersträva maximal delaktighet i samhället.

Strukturellt är det särskilda beaktandet av arbets- och funktionsförmågan förlagt till de multiprofessionella socialtjänsterna inom Östra Nylands välfärdsområdes socialtjänster för personer i arbetsför ålder. I praktiken betyder det att även om varje social- och hälsovårdstjänst borde fästa uppmärksamhet vid klientens funktionsförmåga och vid delaktighetsfrågor, så har Östra Nylands välfärdsområde anvisat en tjänst och ett ställe där det finns särskild kompetens i dessa frågor och där det finns resurser uttryckligen i anknytning till frågorna om arbetslivsdelaktighet.

Mycket riktigt kommer teamet för arbetsförmåga att verka vid Östra Nylands välfärdsområde efter övergångsskedet som en del av de multiprofessionella socialtjänsterna. Teamet fungerar som multiprofessionellt nätverk och samlas regelbundet. Under övergångsskedet, det vill säga ännu i början av våren 2023, samlas teamet för bedömning av arbets- och funktionsförmågan ännu på basis av den gamla kommunindelningen. Kartläggning pågår. Vi vill bevara de goda tillvägagångssätt som tillämpats av kommunerna i området. Teamet för arbetsförmåga har resurser från hälso- och sjukvården (en läkare och en sjukskötare), från socialvården (chefen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och den arbetstagare som för tillfället ansvarar för klientens ärenden), möjlighet att erhålla konsultation från FPA samt arbetskraftsmyndigheternas representation. För att kunna fungera maximalt ändamålsenligt borde teamet för arbetsförmåga ha kunskap inte enbart om diagnostisk hälsa, utan särskild kompetens i funktionella det vill säga vardagliga situationer genom de möjligheter som en ergoterapeuts och en fysioterapeuts medverkan kan ge. Det har emellertid inte genomförts systematiskt. Vi fäster naturligtvis särskild uppmärksamhet vid sekretess (t.ex. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2022)) genom att sörja för att klientens ärenden, oavsett klientens särskilda tillstånd, handläggs i ett så ändamålsenligt team som möjligt.

Teamet för arbetsförmåga genomför primärt bedömning av arbetsförmågan. Klienthandledningen sker på basis av en bedömning av servicebehovet (37 § i socialvårdslagen). Det är också möjligt att utnyttja teamet ur en förebyggande synvinkel som en möjlighet till konsultation så att det hittas rätt service för klientens situation innan livssituationen förvärras. På basis av teamläkarens utlåtande eller ställningstagande påbörjas det skede där den person som är föremål för uppföljning får hjälp med sin arbets- och funktionsförmåga, så att man har satt ihop behövlig service och så att uppföljningen av personens plan primärt sköts av den arbetstagare som har hand om klientens ärenden (37 § i socialvårdslagen). Planen är vanligtvis i formen av en aktiveringsplan (5 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001)) eller en sektorsövergripande sysselsättningsplan (4 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014)), då vi talar om en plan som stärker arbetslivsdelaktigheten. I så fall ska ifrågavarande socialservice trygga att klienten har till sitt förfogande de tjänster som banar väg för inträde i arbetslivet. De kan vara till exempel social rehabilitering (17 § i socialvårdslagen) eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (6 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte), uppföljning från hälso- och sjukvårdens sida, FPA-tjänster såsom yrkesinriktad rehabilitering samt kommunernas sysselsättningstjänster. Eftersom varje klient alltid är klient hos någon kommun, anser vi att kommunsamarbetet är en ytterst viktig del av klientprocessen mot en så självständig vardag som möjligt. Klienternas vägar mot arbetslivet är aldrig identiska, men det finns samarbetspartner såsom de redan nämnda kommunala sysselsättningstjänsterna, arbetskraftsmyndigheternas serviceutbud (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)), utbildningstjänster samt tredje sektorn.

Organiseringen av teamet för arbetsförmåga befinner sig i ett aktivt skede. Vi sammanställer en enhetlig struktur som lämpar sig för sju kommuner, vi bearbetar sekretessfrågorna och vi utformar klientprocesser på basis av kommunernas goda tillvägagångssätt. Ansvarspersonerna i teamet för arbetsförmåga är chefen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte från socialvården samt chefen för den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen TYP. Den bärande kraften från företagshälsovården är en läkare och från TYP en hälsovårdare. TYP:s resurstilldelnings storlek föregriper 2025 års genomgripande sysselsättningsreform, då också den så kallade TYP-lagens kriterier ändras i jämförelse med den nuvarande lagstiftningen för en övergångsperiod.

Det kan konstateras att välfärdsområdets kommuner redan har en verksamhet liknande den som presenteras.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde föreslår för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.