Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 20 Riktlinjer för tillämpning av Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster övertagningsrätt

IUHVADno-2023-477

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi

Det föreskrivs i 97 § i lagen om välfärdsområden att välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesstyrelsens ordförande, välfärdsområdesdirektören eller en genom förvaltningsstadgan tillförordnad tjänsteinnehavare i välfärdsområdet till behandling i välfärdsområdesstyrelsen kan ta upp ett ärende som med stöd av välfärdsområdeslagen har delegerats till en underlydande myndighet eller en sektion i välfärdsområdesstyrelsen och i vilket den behöriga myndigheten har fattat ett beslut. I 41 § i välfärdsområdets förvaltningsstadga bestäms det att välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören kan besluta att ett ärende ska tas upp till behandling i välfärdsområdesstyrelsen. Att en högre myndighet tar upp ett ärende till behandling betyder utnyttjande av det som kallas övertagningsrätt.

Enligt 43 § i förvaltningsstadgan ska en myndighet som lyder under välfärdsområdesstyrelsen meddela välfärdsområdesstyrelsen om de beslut som den fattat i ärenden som kan övertas av välfärdsområdesstyrelsen, utom när det gäller sådana ärenden eller ärendegrupper där välfärdsområdesstyrelsen har beslutat att inte utnyttja sin övertagningsrätt.

Ett ärende ska tas upp till behandling i ett högre organ inom den tid inom vilken begäran om omprövning ska framställas enligt 139 § i lagen om välfärdsområden. Till behandling i ett högre organ får enligt 97 § i välfärdsområdeslagen dock inte tas:

 1. ärenden som gäller tillstånds-, anmälnings- och tillsynsförfaranden enligt lag eller förordning;
 2. ärenden inom hälso- och sjukvården eller socialväsendet som gäller en individ;
 3. ärenden som överförts till ett i 54 § avsett gemensamt organ för välfärdsområden, om de berörda välfärdsområdena så avtalar.

 

Såsom 43 § i förvaltningsstadgan anger, kan välfärdsområdesstyrelsen i förväg avgränsa de ärenden där övertagningsförfarandet tillämpas. Trots det kan välfärdsområdesstyrelsen vid behov utnyttja sin övertagningsrätt även i ärenden som enligt dess avgränsning står utanför meddelandeskyldigheten. Beslut i ärenden som inte behöver meddelas kan utan hinder av övertagningsrätten verkställas, om det inte i enskilda fall har meddelats att ärendet kommer att tas upp till behandling i välfärdsområdesstyrelsen.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att följande beslut inte behöver meddelas för övertagningsförfarande:

 • varu- och serviceanskaffningar, avtal och förbindelser på mindre än 20 000 euro;
 •  tjänsteinnehavares personalbeslut som gäller tillämpning av tjänste- och arbetskollektivavtal;
 • anställningsbeslut som gäller befattningar;
 • beslut om bifall angående utlämnande av uppgifter från personregister;
 • forskningstillstånd som beviljas studerande, forskare och forskningsanstalter;
 • beviljande av beställningsrättigheter;
 • rättigheter att godkänna fakturor;
 • tillsättande av arbetsgrupper;
 • tjänsteinnehavarbeslut om bolagsstämmor och andra sammanslutningars möten;
 • tillfällig överlåtelse av lokaler och egendom för utomstående bruk.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att följande beslut inte behöver meddelas för övertagningsförfarande:

 • varu- och serviceanskaffningar, avtal och förbindelser på mindre än 20 000 euro;
 •  tjänsteinnehavares personalbeslut som gäller tillämpning av tjänste- och arbetskollektivavtal;
 • anställningsbeslut som gäller befattningar;
 • beslut om bifall angående utlämnande av uppgifter från personregister;
 • forskningstillstånd som beviljas studerande, forskare och forskningsanstalter;
 • beviljande av beställningsrättigheter;
 • rättigheter att godkänna fakturor;
 • tillsättande av arbetsgrupper;
 • tjänsteinnehavarbeslut om bolagsstämmor och andra sammanslutningars möten;
 • tillfällig överlåtelse av lokaler och egendom för utomstående bruk.

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektör:

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster beslutar att följa samma principer som välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland. Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster utnyttjar inte upptagningsrätten i situationer enligt välfärdsområdesstyrelsens beslut 02.03.2023 § 66 där utnyttjandet av upptagningsrätten skulle tillkomma nämnden. 

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster beslutade enhälligt att följa samma principer som välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland. Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde utnyttjar inte upptagningsrätten i situationer enligt välfärdsområdesstyrelsens beslut 02.03.2023 § 66 där utnyttjandet av upptagningsrätten skulle tillkomma nämnden. 


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).