Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vammaispalvelulain mukaisten asumispalvelujen hintojen tarkistaminen

IUHVADno-2024-214

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
Ilona Koskenniemi, vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Esitys asumispalvelujen hinnankorotukseen liittyy hyvinvointialueiden väliseen laskutukseen ja hintoihin vuoden 2024 osalta, koskien Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan vuoden 2023 alussa siirtyneitä Etevan ja Kårkullan  asumispalveluita sekä työ-/päivätoimintaa.

Etevan yksiköitä on Helsingissä, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Kårkullan yksiköitä on Helsingissä, Varsinais-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Pohjanmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Palvelujen hinnoista ja korotuksista on sovittu yhteisesti 2023 vuoden alusta niiden hyvinvointialueiden kesken, joissa on vammaispalvelulain mukaisia ( Eteva ja Kårkulla) hyvinvointialueiden hallintaan siirtyneitä yksiköitä. Nämä nyt esitetyt hinnat ovat yhdessä sovittu samojen hyvinvointialueiden kesken. 

Entisen Kårkullan hinnankorotus on ollut 4,9 % vuodelle 2023 vaikka hyvinvointialueindeksi oli 3,5%.

Ehdotetaan, että entisen Kårkullan yksiköiden hintoja tasoitetaan siten, että v. 2024 hyvinvointialueindeksiä 2,53 % vähennetään -1,4 %. Tällöin Kårkullan hintoihin tulisi 1,13 % korotus.

Entisen Etevan hinnankorotus vuodelle 2024 olisi hyvinvointialueindeksi 2,53 %.

Uudet hinnat liitteenä.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta esittää hyvinvointialuehallitukselle korotusten hyväksymistä..

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta päätti yksimielisesti esittää hyvinvointialuehallitukselle korotusten hyväksymistä..

Pykälä tarkastettiin heti.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: Ilona Koskenniemi, vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää hyväksyä vammaispalvelulain mukaisten asumispalvelujen hinnankorotuksen liitteiden mukaisesti. 

Päätös

Aluehallitus päätti hyväksyä vammaispalvelulain mukaisten asumispalvelujen hinnankorotuksen liitteiden mukaisesti.

Kokouskäsittely

Jäsen Tapani Eskola ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.5 §), ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (klo 19.51-19.53).

Aluehallitus hyväksyi teknisenä korjauksena liitteeseen Palveluhinnasto Eteva 2024, että sivulla 2 oleva hinta päiväaikaisen toiminnan lisäpalveluille korjataan seuraavalla tavalla: 260,45 €/päivä -> 60,45 €/päivä.


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.