Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Talousarviomuutokset vuoden 2024 rahoituslaskelmaan

IUHVADno-2024-479

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja 2024–2026 taloussuunnitelman 12.12.2023 § 132. Investointisuunnitelma vuosille 2023–2027 ja rahoituslaskelma 2023–2025 hyväksyttiin alun perin aluevaltuustossa 13.12.2022 § 21.

Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueen valtuudesta pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä ja 16 §:ssä investointisuunnitelmasta. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue sai Valtioneuvoston tarkistetun laskelman vuoden 2023 lainanottovaltuudesta 7.6.2022 summaltaan 74 911 164 euroa. Valtioneuvoston 1.6.2023 päätös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta vuodelle 2024 oli 0 euroa.

Koska vuodelle 2024 ei ole myönnetty pitkäaikaista lainanottovaltuutta, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaanotti 16.11.2023 tarkennuspyynnön vuoden 2024 investointisuunnitelmaan ja investointien rahoitussuunnitelmaan. Hyvinvointialue toimitti vuoden 2024 investointien rahoittamisesta selvityksen 29.12.2023. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 17.1.2024 päätöksen, jonka mukaan Sosiaali- ja terveystoimen osasuunnitelma 2024–2027 hyväksyttiin. Sisäministeriöltä saatiin Pelastustoimen osasuunnitelman 2024 – 2027 osalta hyväksyvä päätös 9.2.2024. Vuodelle 2024 myönnetty pitkäaikainen lainanottovaltuus 0 euroa ei vaikuta takautuvasti vuoden 2023 lainanottovaltuuden määrään, sillä vuonna 2023 tai sitä aiemmin käynnistetyt 2023–2026 investointisuunnitelmaan sisältyvät hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti, ja niiden rahoittamiseksi tarvittavaa pitkäaikaista lainaa nostaa vuoden 2023 valtuuksiin perustuen myös vuonna 2024 tai myöhemmin.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei nostanut vuonna 2023 pitkäaikaista lainaa, vaan rahoitti investointeja 1,31 miljoonan euron verran tililimiittiä käyttäen ja ICT-investoinnit pääosin valtion avustuksilla. Rakennushankkeiden osalta suunnittelutyö käynnistyi vuoden 2023 puolella ennakoitua hitaammin. Osittain vuoden 2023 puolella tilatut Pelastustoimen kalustoinvestoinnit toimitetaan vasta vuoden 2024 puolella, joten rahoitustarvetta ei syntynyt vuonna 2023 näiltä osin. Kokonaisuudessaan pitkäaikaista lainaa on hyvinvointialueella nostettavissa 29,24 miljoonaa euroa vuonna 2023 käynnistettyihin 2023–2026 investointisuunnitelman mukaisiin investointihankkeisiin.

Aluevaltuuston 12.12.2023 hyväksymässä talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2024–2026 rahoituslaskelmassa investointien rahoitus ei vastaa saatuja päätöksiä, joten vuoden 2024 rahoituslaskelma tulee muuttaa vastaamaan tosiasiallista tilannetta. Päätetyn investointisuunnitelman rahoittamiseksi tulee nostaa pitkäaikaista lainaa vuonna 2024 12,85 miljoonaa euroa kohdistuen Loviisan paloaseman rakentamiseen sekä ICT-investointeihin, erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen. Lisäksi vuoden 2023 investointisuunnitelman toteuttamisesta tililimiittiä käyttäen rahoitettu 1,31 miljoonaa euroa on tarkoituksenmukaista korvata edullisemmalla, pitkäaikaisella rahoituksella vuoden 2024 puolella. Näin ollen pitkäaikaisen lainan nostotarve vuonna 2024 on yhteensä 14,16 miljoonaa euroa. Pitkäaikainen rahoitustarve investointeihin järjestetään ensisijaisesti lainanottovaltuuden puitteissa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella oli tilikauden 2023 päättyessä käytössä myönnetystä 10 miljoonan euron tililimiitistä noin 8,2 miljoonaa euroa eli kassatilanne oli kriittinen. Jotta vastaavanlaisilta maksuvalmiuteen liittyviltä kriittisiltä tilanteilta voidaan välttyä tulevaisuudessa, on tarkoituksenmukaista perustaa hyvinvointialuetodistusohjelma akuuttien maksuvalmiusvaihteluiden tasaamiseen. Vuonna 2024 on tarkoituksenmukaista kasvattaa kassavaroja vajaan yhden kuukauden käyttötalousmenojen verran eli 35 miljoonalla eurolla perustettavilla lyhytaikaisen rahoituksen instrumenteilla eli hyvinvointialuetodistusohjelmilla. Näin lyhytaikaisen rahoituksen muutokseksi muodostuu 35 miljoonaa euron lisäyksen ja 1,31 miljoonan euron vähennyksen summana 33,69 miljoonan euron lisäys.

Saamisten muutos eli pienennys alkuperäisessä 2024 rahoituslaskelmassa 6,0 miljoonan euron edestä ei vaikuta realistiselta ottaen huomioon asiakasmaksuhinnastoihin vuodelle 2024 tehdyt hinnankorotukset. Näin ollen on perusteltua olettaa saamisten kasvavan noin 1,0 miljoonan euron verran. Korottomien velkojen osalta vuoden 2023 kasvu oli noin 14,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 on syytä olettaa ostovelkojen kasvavan maltillisesti eli 1,0 miljoonaa euroa toiminnan volyymin säilyessä lähes ennallaan hyvinvointialueen toisena toimintavuonna, eikä alkuperäisen 2024 rahoituslaskelman mukaan pienenevän 7,0 miljoonaa euroa.

Lisäksi teknisluonteisina muutoksina vuosikate muutetaan vastaamaan 12.12.2023 aluevaltuuston päätöstä eli -14,017 miljoonaa euroa sekä vuoden 2024 alkusaldo päivitetään vastaamaan vuoden 2023 lopun toteumaa.

Muutettu rahoituslaskelma on liitteenä.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

  • esittää aluevaltuustolle että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen vuoden 2024 rahoituslaskelmaan esitetyt muutokset, pitkäaikaisten lainojen lisäys 14,16 miljoonaa, lyhytaikaisten lainojen muutos 33,69 miljoonaa, saamisten muutos -1,0 miljoonaa ja korottomien velkojen muutos 1,0 miljoonaa euroa, sekä 
  • oikeuttaa talouspalvelut viemään hyväksytyt muutokset täytäntöön.

Päätös

Aluehallitus päätti

  • esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen vuoden 2024 rahoituslaskelmaan esitetyt muutokset, pitkäaikaisten lainojen lisäys 14,16 miljoonaa, lyhytaikaisten lainojen muutos 33,69 miljoonaa, saamisten muutos -1,0 miljoonaa ja korottomien velkojen muutos 1,0 miljoonaa euroa, sekä
  • oikeuttaa talouspalvelut viemään hyväksytyt muutokset täytäntöön.

Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.