Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Sosiaaliohjaajan virkanimikkeen muuttaminen erityissosiaaliohjaajan virkanimikkeeksi

IUHVADno-2024-360

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Tulosyksikköpäällikkö Maritta Koskinen on esittänyt, että vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan nimike muutetaan erityissosiaaliohjaajaksi. 

Perusteluina on, että vammaispalveluiden toimintaprosesseja ja toimintaorganisaatiota on uudistettu palveluntarvetta vastaavaksi. Sen myötä nykyisen viranhaltijan tehtävänkuva muuttuu ja vastuu työssä laajenee. Kyseinen toiminto siirtyy erityisiin palveluihin. 

Virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti käytettävän nimikkeen tulee mahdollisimman hyvin vastata tehtäväsisältöä. Tehtävänkuvan muuttuessa nimikkeen uudelleenarviointi on perusteltua. 

Esitetyllä muutoksella on kustannusvaikutus. Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2 924,84 euroa kuukaudessa. Erityissosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 3 255,62 euroa kuukaudessa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen operatiiviseen toimintamalliin kuuluu, että kaikki nimikemuutokset ja palkantarkistukset käsitellään työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista koostuvassa neuvottelukunnassa. Työantajan edustajina ko. neuvottelukunnassa ovat toimialajohtajat, henkilöstöjohtaja sekä palvelussuhdepäällikkö. Pääsopijajärjestöjä edustaa pääluottamusmies. Jotta esitys hyväksytään, sen tulee olla sekä toiminnallisesti että taloudenpidon kannalta perusteltu. Asiaa käsiteltäessä arvioidaan myös, mikä on esitetyn muutoksen vaikutus muihin samalla palkkahinnoittelutasolla oleviin. Nimikemuutosesitysten osalta edellytetään lisäksi, että nimike on Kevan nimikeluettelon mukainen. 

Asia on käsitelty palkka- ja nimikemuutosneuvottelukunnassa 22.1.2024. Neuvottelukunta puoltaa ehdotusta.  

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää, että

  1. vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan viran nimike muutetaan erityissosiaaliohjaajan nimikkeeksi ja
  2. että muutoksen hetkellä erityissosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on voimassa olevan palkkahinnoittelun mukaisesti 3 255,62 euroa kuukaudessa. 

Päätös

Aluehallitus päätti, että

  1. vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan viran nimike muutetaan erityissosiaaliohjaajan nimikkeeksi ja
  2. että muutoksen hetkellä erityissosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on voimassa olevan palkkahinnoittelun mukaisesti 3 255,62 euroa kuukaudessa. 

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.