Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Selonteko sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä

IUHVADno-2024-529

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
sisäinen tarkastaja Juho Saarinen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Hyvinvointialuelain 119.1§ mukaisesti aluehallitus antaa toimintakertomuksessa sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevia tietoja. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on 30.5.2023 antanut yleisohjeen, jonka mukaisesti selonteko sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä, tulee toimintakertomuksessa esittää.

Hallintosäännön 14 luvun 92§ 1. momentin kohdan 9 mukaisesti, sisäinen tarkastus valmistelee aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus merkitsee tiedoksi selonteon.

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedoksi selonteon.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.