Aluehallitus, kokous 15.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Johtavan sosiaaliohjaajan viran perustaminen ja sosiaaliohjaan viran lakkauttaminen

IUHVADno-2024-287

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Taloussosiaalityön profiilin nostaminen on yksi hyvinvointialueen sosiaalityön tehtävistä. Lakisääteisesti sosiaalinen luototus tulee korostumaan aiempaa vahvemmin hyvinvointialueilla, kun se tulee yhdeksi keskeiseksi osallisuuden tukemisen työvälineeksi.

Sosiaalisen luototuksen toimintamallia on rakennettu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Käytännön valmistelutyön on tehnyt sosiaaliohjaaja yhdessä esihenkilöiden ja hanketyöntekijän kanssa. Samalla hän on rakentanut muun taloussosiaalityön, kuten esimerkiksi välitystilien, prosesseja yhdenmukaiseksi hyvinvointialueella.

Toimintamalli edellyttää, että sitä johdetaan. Palveluvastaava Raisa Muikku on esittänyt, että aiempi sosiaaliohjaajan virka lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan johtavan sosiaaliohjaajan virka.

Muutoksella on kustannusvaikutus. Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2 945,36 euroa kuukaudessa ja johtavan sosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 3 375,85 euroa kuukaudessa. Kustannus kohdentuu kustannuspaikalle 4301 (Aikuissosiaalityö).

Johtavan sosiaaliohjaan alaisuuteen on tarkoitus sijoittaa taloussosiaalityötä tekevät sihteerit. Johtava sosiaaliohjaaja itse on osa työikäisten sosiaalipalveluiden esihenkilötiimiä.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 92 §:n mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Hallintosäännön 48 §:n mukaisesti aluehallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Kun työnantajan toiminnan tai hallinnon uudelleenjärjestelyt merkitsevät niin laajoja viranhaltijan tehtävien muutoksia, että virka voidaan katsoa sisällöltään ja luonteeltaan uudeksi, virka tulee lakkauttaa ja perustaa uusi virka (KVhL 5. luku).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen operatiiviseen toimintamalliin kuuluu, että kaikki nimikemuutokset ja palkantarkistukset käsitellään työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista koostuvassa neuvottelukunnassa. Työantajan edustajina ko. neuvottelukunnassa ovat toimialajohtajat, henkilöstöjohtaja sekä palvelussuhdepäällikkö. Pääsopijajärjestöjä edustaa pääluottamusmies. Jotta esitys hyväksytään, sen tulee olla sekä toiminnallisesti että taloudenpidon kannalta perusteltu. Asiaa käsiteltäessä arvioidaan myös, mikä on esitetyn muutoksen vaikutus muihin samalla palkkahinnoittelutasolla oleviin. Nimikemuutosesitysten osalta edellytetään lisäksi, että nimike on Kevan nimikeluettelon mukainen.

Esitys sosiaaliohjaajan viran lakkauttamisesta ja johtavan sosiaaliohjaajan viran perustamisesta on käsitelty palkka- ja nimikemuutosneuvottelukunnassa 27.11.2023. Neuvottelukunta puoltaa ehdotusta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää

 1. lakkauttaa sosiaaliohjaajan viran ja perustaa tilalle johtavan sosiaaliohjaajan viran ja 
 2. että johtavan sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus (Sosionomi AMK). Lisäksi edellytetään molempien kotimaisen kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa ja
 3. että viran perustamisen hetkellä tehtäväkohtainen palkka on 3 375,85 euroa kuukaudessa.

Päätös

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päätti

 1. lakkauttaa sosiaaliohjaajan viran ja perustaa tilalle johtavan sosiaaliohjaajan viran ja 
 2. että johtavan sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus (Sosionomi AMK). Lisäksi edellytetään molempien kotimaisen kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa ja
 3. että viran perustamisen hetkellä tehtäväkohtainen palkka on 3 375,85 euroa kuukaudessa.

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.