Nämnden för utveckling och samarbete, möte 04-10-2023

Protokollet är granskat

§ 39 Godkännande av föredragningslistan

Beskrivning

De ärenden som behandlas vid nämnden för utveckling och samarbetets möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte nämnden för utveckling och samarbete beslutar något annat.

Beslutsförslag

Nämnden för utveckling och samarbete beslutar att godkänna föredragningslistan.

Beslut

Nämnden för utveckling och samarbete godkände föredragningslistan. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.