Nämnden för utveckling och samarbete, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 2 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren för nämnden för utveckling och samarbete protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Nämnden för utveckling och samarbete för Östra Nylands välfärdsområde väljer Abdirisak Ahmed och Charlotta Engblom till mötets protokolljusterare.

Beslut

Abdirisak Ahmed och Charlotta Engblom valdes till mötets protokolljusterare.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.