Nämnden för utveckling och samarbete, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 6 Sammanträdeskalender våren 2023

IUHVADno-2023-411

Beskrivning

Beredning och upplysningar:
utvecklingsdirektör Katja Blomberg, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Förslag till sammanträdeskalender våren 2023:

1.3.2023
5.4.2023
3.5.2023
31.5.2023

Sammanträdena börjar klockan 17.00, och de ordnas i regel på ort och ställe.

Beslutsförslag

Utvecklingsdirektören:

Nämnden för utveckling och samarbete godkänner sammanträdeskalendern i enlighet med förslaget.

Beslut

Nämnden för utveckling och samarbete på Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt att godkänna sammanträdeskalendern med följande undantag:

5.4.2023
3.5.2023
31.5.2023 inhiberades och det nya datumet bestäms senare

Sammanträdena börjar klockan 17.00, och de ordnas i regel på ort och ställe.

Det antecknades i protokollet att Jenna Perokorpi avlägsnade sig från mötet under behandling av detta ärende kl. 20.01.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.