Nämnden för utveckling och samarbete, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 5 Partnerskapsbordet för vårdorganisationer inom Östra Nylands välfärdsområde i nuläget

IUHVADno-2023-414

Beskrivning

Beredning och upplysningar:
expert på organisationsarbete och delaktighet Nanna Kostiainen, förnamn.efternamn@itauusimaa.fi

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sammanträde 25.8.2022 beslutat att inrätta ett partnerskapsbord som samarbetsform för Östra Nylands välfärdsområde och vårdorganisationerna i regionen.

Partnerskapsbordet har beretts år 2022 i en gemensam utvecklingsgrupp för organisationsrepresentanter och beredande tjänstemän vid välfärdsområdet. I den beredande utvecklingsgruppen ingick företrädare för social- och hälsoorganisationer som verkar i regionen, beredande tjänstemän vid välfärdsområdet samt organisationsexperten Ilari Karhumalja vid SOSTE rf.

I december 2022 informerades både regionala social- och hälsoorganisationer och organisationer på nationell nivå om inrättandet av partnerskapsbordet. I meddelandet ombads intresserade organisationsrepresentanter som uppfyller ansökningskriterierna kandidera för en plats vid partnerskapsbordet.

Inom utsatt tid inlämnades 27 ansökningar. Den beredande utvecklingsgruppens möte 30.1.2023 valde 19 organisationsrepresentanter till det blivande partnerskapsbordet för vårdorganisationer.

Den beredande utvecklingsgruppens förslag till representanter vid partnerskapsbordet åren 2023–2025:

Barn- och familjeorganisationer:

 • Suvi Laru (Parisuhdekeskus Kataja)
 • Pia Metsähuone (Mannerheims Barnskyddsförbund)


Organisationer inom socialsektorn som stöder sysselsättning och social gemenskap:

 • Katri Arvila (Sotek-säätiö)
 • Henna Kolehmainen (Loistosetlementti ry)


Organisationer för de äldre:

 • Mona Fuhrer (Lovisa Marthaförening rf)
 • Eila Kohonen (Porvoon Eläkkeensaajat ry / Borgånejdens Allergi- och Astmaförening)


Organisationer inom mental- och missbrukarvård:

 • Päivi Nousiainen (Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland rf)
 • Tiina Saarinen (A-klinikstiftelsen)
 • Marianne Tuuttiala (Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS)
 • Soile Törrönen (EHYT rf)


Handikapporganisationer:

 • Juhani Sjöström (Hörselföreningen i Östnyland)
 • Vanessa Westerlund (FDUV)


Patient- och sjukdomsorganisationer:

 • Maj-Britt Jokela (Borgånejdens Diabetesförening rf)
 • Jukka Tanhua (Borgå Reumaförening rf)


Multiprofessionella organisationer:

 • Marina Wetzer-Karlsson (Väestöliitto)
 • Mikko Nieminen (Borgå Föreningscentral rf)
 • Camilla Stjernvall (Lovisa Föreningar rf)


Övriga:

 • Ari Hakala (FRK)
 • Pirita Laiho (Suomen Nuorisoseurat ry)


Partnerskapsbordet sammanträder för första gången i mars 2023. Vid det första mötet kommer man bland annat att bland partnerskapsbordets medlemmar utse representanter i de hyte-underarbetsgrupper (arbetsgrupper för främjande av välfärd och hälsa) som avses ha organisationsrepresentation: hyte-grupperna för barn och unga, de äldre, tillgänglighet, förebyggande missbrukar- och mentalvård, sunda levnadsvanor/livsstilscoaching, kulturell välfärd, sysselsättning.

Beslutsförslag

Utvecklingsdirektören: 

Nämnden för utveckling och samarbete godkänner partnerskapsbordets representanter åren 2023-2025 i enlighet med förslaget. 

 

 

Beslut

Nämnden för utveckling och samarbete beslutade enhälligt att remittera ärendet för ny beredning, för att precisera kriterierna och granska partnerskapsbordets sammansättning. 

 

Möte hantering

Nämnden för utveckling och samarbete för Östra Nylands välfärdsområde behandlade ärendet efter § 2.

Eila Kohonen och MikkoNieminen konstaterades jäviga (samfundsjäv) och de avlägsnade sig från mötet då ärendet behandlades. 

Det antecknades i protokollet att Hannu Vihreäluoto avlägsnade sig från mötet under behandling av detta ärende kl. 18.12.

Föredragande ändrade sitt grundförslag på så sätt, att Nylands Räddningsförbund tilläggs som partnerskapsbordets representant.

Det antecknades i protokollet att nämnden höll en paus för att diskutera sinsemellan kl. 18.52-19.07.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.