Nämnden för utveckling och samarbete, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 1 Mötets laglighet och beslutförhet.

Beskrivning

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 24.2.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

Man beslutade enhälligt att ändra ärendens behandlingsordning på så sätt, att § 5 behandlas som mötets tredje ärende. De övriga ärenden behandlades enligt ordningen på föredragningslistan.

Beslut

Nämnden för utveckling och samarbete inom Östra Nylands välfärdsområde förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.