Nämnden för utveckling och samarbete, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 4 Igångsättande av tillsynen och prioriterade områden för tillsynen 2023

IUHVADno-2023-412

Beskrivning

Beredning och upplysningar:
utvecklingsdirektör Katja Blomberg, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av tjänster, och välfärdsområdets organiseringsansvar för tjänsterna innebär också att det ansvarar för tillsynen över tjänsterna. Tillsynsansvaret inbegriper den verksamhet som genomförs i egen regi, de köpta tjänsterna, uppföljning och handledning av samt tillsyn över servicesedelproducenternas verksamhet samt avtalsbevakning.

All tillsyn bygger på egenkontroll. Föremål för egenkontrollen är ordnandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster, så att man därigenom tryggar klienternas och patienternas grundläggande rättigheter, klient- och patientsäkerheten, högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster samt enhetlighet i fråga om olika aktörers verksamhetsbetingelser och skyldigheter. I bilaga 1 (Tillsyn 01032023) anges hur välfärdsområdets tillsyn ska organiseras år 2023 och vilka områden som då kommer att prioriteras.

Beslutsförslag

Utvecklingsdirektören:

Nämnden för utveckling och samarbete godkänner angivna prioriteringar för tillsynen år 2023.

 

 

Beslut

Nämnden för utveckling och samarbete för Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt att godkänna de angivna prioreringarna för tillsynen år 2023. Nämnden beslutade enhälligt att tillägga ungdomarnas mentalvård som en ny prioritering.

Möte hantering

Ledamot Mikko Valtonen gjorde, understödd av ledamot Hanna Hurtta, följande ändringsförslag: ungdomarnas mentalvård tilläggs som en ny prioritering för tillsynen år 2023. Förslaget godkändes enhälligt. 


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).