Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 16 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde väljer Juha Kittilä och Sanna Kivineva till mötets protokolljusterare.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde valde enhälligt Pamela Stenberg och Pehr Sveholm till mötets protokolljusterare.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.