Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 25 Svar på välfärdområdesfullmäktiges motion (17.5.2022): Ett pilotprojekt för seniorrådgivning 

IUHVADno-2023-676

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
ansvarsområdesdirektör, tjänster för äldre Kirsi Oksanen
ansvarsområdesdirektör, gemensamma hälsotjänster Carita Schröder
vårdarbetsdirektör Heli Sjjöblom, heli.sjoblom2(at)itauusimaa.fi
e-post: fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

​​Motionens innehåll kortfattat

Motionen gäller pilotprojekt vid rådgivningsbyråerna för seniorer i Östra Nylands välfärdsområde. I motionen föreslås en budgetreservering från budgeten för 2023 till förebyggande hälsovård för pensionärer och ett pilotprojekt för seniorrådgivningsmodellen t.ex. på 1–3 orter eller hela Östra Nylands välfärdsområde. Motionen föreslår att regionfullmäktige även utreder vilka utvecklingsmedel som eventuellt kan sökas till seniorrådgivningsprojektet från EU-instrumenten.

Seniorrådgivningen har prövats bland annat i det nuvarande Norra Österbottens välfärdsområde. Verksamhetsprincipen är att bjuda in personer, som övergår från arbetslivet i ålderspension och faller utanför företagshälsovårdstjänsterna, till en omfattande hälsokontroll. Med hjälp av hälsokontrollerna strävar man efter att hitta dolda folksjukdomar och hänvisa klienterna till tjänsterna. Verksamheten har bland annat i Brahestadsregionen koncentrerats till skolhälsovårdens sommarlov, vilket har gjort det möjligt att undvika tilläggskostnader.

 

Tjänsternas nuläge

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (13§) ska hälsorådgivning ingå i alla tjänster och nödvändiga hälsokontroller ska ordnas. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (12§) förpliktar till främjande av sunda levnadsvanor och funktionsförmåga via handledning.

Det finns flera pilotprojekt och etablerade verksamhetsmodeller för rådgivningsbyråerna för äldre och vuxna, av vilka man till exempel har fått goda erfarenheter av de rådgivningstjänster för äldre och vuxna som under en lång tid verkat i Brahestad. Just nu genomförs omfattande hälsokontroller för 68-åringar vid rådgivningsbyrån för vuxna i Brahestad, hänvisas till tjänsterna utifrån en riskkartläggning och ges bl.a. livsstilshandledning. Brahestads rådgivningsbyrå för äldre genomför bland annat hälsokontroller för närståendevårdare, änkor/änklingar och ensamboende. Verksamhetsmodellen har ännu inte utvidgats till hela Norra Österbottens välfärdsområde. Just nu diskuteras inledandet av vuxenrådgivningsverksamhet i flera välfärdsområden.

Även i Östra Nylands välfärdsområde finns det försök på åldersrelaterade omfattande hälsokontroller hos vuxenbefolkningen. Den rådgivningsbyrå för vuxna som fortfarande är verksam i Sibbo motsvarar i stor utsträckning verksamhetsmodellen vid rådgivningsbyrån för seniorer. Där har 40-åriga män och 50-åriga kvinnor hört till de inkallade. För övrigt har verksamheten i rådgivningsbyrån för vuxna omfattat bl.a. identifiering och handledning av personer som löper risk för folksjukdomar samt bl.a. psykosocialt stöd, stöd för vikthantering, stöd för att sluta röka och behandling av sömnlöshet.

I Borgå har personer över 65 år kallats in för hälsokontroller på försöksbasis under 2016–17. Erfarenheten visade att det inte fanns något behov av omfattande hälsokontroller och försöket fortsattes inte. Utifrån responsen var också antalet oåterkalleliga frånvarofall ganska betydande i försöket. Stöd för ändringar i levnadsvanor erbjuds för närvarande vid hälsostationerna i hela välfärdsområdet. Även hälsokontrollerna för närståendevårdare genomförs på hälsostationerna (3a§ i lagen om stöd för närståendevård). Inom tjänsterna för äldre styrs en person som övergår i ålderspension via servicehandledningen.

I stället för omfattande åldersrelaterade hälsokontroller skulle det vara nödvändigt att fundera över hur vi når riskgrupperna för folksjukdomar och hur vi kan rikta tjänster enligt behovet till exempel till personer som övergår i ålderspension. Tjänsterna kan fördelas i digitala tjänster, interaktiva distanstjänster och mottagningstjänster ansikte mot ansikte.  Överföringen av lättare hälsovårdstjänster till digitala tjänster frigör hälsovårdens knappa resurs till dem som behöver flera och multiprofessionella tjänster. Åldersgruppen som övergår från arbetslivet har i allt högre grad digital kompetens och beredskap till att utnyttja digitala tjänster. Det skulle vara viktigt att på ett kostnadseffektivt och verkningsfullt sätt kunna integrera multiprofessionella tjänster bl.a. mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel samt socialtjänster i hälsotjänsterna för målgruppen i fråga. I detta skede är även samarbetet med tredje sektorn betydande. 

Slutsatser:

Köläget för hälsostationerna i området är för närvarande utmanande särskilt i ljuset av vårdgarantins ikraftträdande och bristen på arbetstagare. Det finns inga realistiska möjligheter för omfattande nya funktioner inom närtjänster. Mitt hälsoteam som inleddes i Borgå har utvidgats till att omfatta alla hälsostationer i området som en verksamhetsmodell för långtidssjuka och dem som behöver flera tjänster. I anslutning till RRP-projekthelheten finslipas inom Mitt hälsoteam närvarande verksamhetsprocesser för att trygga kontinuiteten i vården av klienter som omfattas av mångsidig hjälp och stöd. Samtidigt granskas också klientrelaterade kriterier och -processer på nytt med tanke på behovet av mottagningsverksamheten ansikte mot ansikte.  Målet är att föra ihop de digitala tjänsterna som en permanent del av processerna.

Tjänster som hänför sig till vuxenrådgivningen eller seniorrådgivningen finns för närvarande, men de tillhandahålls inte under namnet seniorrådgivningsbyrån och de betyder inte åldersrelaterade hälsokontroller. Största delen av tjänsterna inom vuxenrådgivnings- eller seniorrådgivningsverksamheten kan koncentreras under det kommande digitala social- och hälsovårdscentret, varvid det inte är ändamålsenligt att använda hälsostationernas närtjänster till den digitala tjänsten.

 

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören: 

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde föreslår för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.