Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 29 Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Den psykiska hälsan väntar inte – terapigarantin måste förverkligas

IUHVADno-2023-666

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
resultatenhetschef, familje- och socialtjänster, Ville Heininen
förman, mentalvårds- och missbrukartjänster, familje- och socialtjänster, Meritte Nyqvist
​​​​​​ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänste, Ilona Koskenniemi
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Riksdagen godkände inte medborgarinitiativet om en terapigaranti (MI 10/2019 rd) enligt vilken det skulle ha införts en särskild bestämmelse om den tid som det högst får ta att få tillgång till terapi. De tjänster där vårdgarantin på sju dygn inte gäller ska tillhandahållas inom en skälig tid senast inom tre månader eller inom den tid som anges i vård- eller rehabiliteringsplanen. I Östra Nyland har man under de två senaste åren satsat på utvecklande av mental- och missbrukarvård med låg tröskel för vuxna och unga. HUS-projektet Första linjens terapier samt det gemensamma utvecklingsarbetet i regionen har resulterat i ett nytt slags nivåstrukturering av vården, en digital vårdhänvisningsmodell och i att man tagit i bruk nya forskningsbaserade behandlingsmetoder som underlättar för kommuninvånarna att få vård i rätt tid och på rätt nivå. Utvecklandet har lett till att man har kunnat bemästra den kösituation som länge varit betungande, och väntetiderna inom vården är för närvarande betydligt kortare än de varit förut. Pilotförsöket för modellen har genomförts i Borgå, och år 2023 ska den införas överallt i regionen. Alla kommuner inom Östra Nylands välfärdsområde har tjänster som tillhandahåller mental- och missbrukarvård.

Under andra hälften av år 2023 lanseras en multiprofessionell ungdomsenhet för mental- och missbrukarvård som en ny serviceform. Aktörerna bakom Partnerskapshuset, som grundades våren 2023, ger invånarna i Östra Nylands välfärdsområde ett större stödsortiment för förebyggande av försämringar i den psykiska hälsan, spelberoende, rusmedelsmissbruk samt våld i nära relationer och annat våld, anonymt. I Östra Nyland har man stärkt samarbetet och partnerskapet med de organisationer som har en koppling till mental- och missbrukarvårdsfrågorna. Samarbetet syftar till att utöka kommuninvånarnas möjligheter att få stöd och hjälp i ett tidigt skede också av organisationsaktörer.

Det kan konstateras att välfärdsområdets kommuner redan har en verksamhet liknande den som presenteras.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde föreslår för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.