Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 28 Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Motion om genomförande av mentalvård med låg tröskel i alla kommuner 8.2.2022

IUHVADno-2023-674

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
resultatenhetschef, familje- och socialtjänster, Ville Heininen
förman, mentalvårds- och missbrukartjänster, familje- och socialtjänster, Meritte Nyqvist
​​​​​​ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänste, Ilona Koskenniemi
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Man har nu redan i över två års tid intensivt utvecklat mental- och missbrukarvården i Östra Nyland. HUS-projektet Första linjens terapier samt det gemensamma utvecklingsarbetet i regionen har resulterat i ett nytt slags nivåstrukturering av vården, en digital vårdhänvisningsmodell och i att man tagit i bruk nya forskningsbaserade behandlingsmetoder som underlättar för kommuninvånarna att få vård i rätt tid och på rätt nivå. Utvecklandet har lett till att man har kunnat bemästra den kösituation som länge varit betungande, och väntetiderna inom vården är för närvarande betydligt kortare än de varit förut. Pilotförsöket för modellen har genomförts i Borgå, och år 2023 ska den införas överallt i regionen. Alla kommuner inom Östra Nylands välfärdsområde har tjänster som tillhandahåller mental- och missbrukarvård. Under andra hälften av år 2023 lanseras en multiprofessionell ungdomsenhet för mental- och missbrukarvård som en ny serviceform.

I Östra Nyland har man stärkt samarbetet och partnerskapet med de organisationer som har en koppling till mental- och missbrukarvårdsfrågorna. Samarbetet syftar till att utöka kommuninvånarnas möjligheter att få stöd och hjälp i ett tidigt skede också av organisationsaktörer. Aktörerna bakom Partnerskapshuset, som grundades våren 2023, ger invånarna i Östra Nylands välfärdsområde ett större stödsortiment för förebyggande av försämringar i den psykiska hälsan, spelberoende, rusmedelsmissbruk samt våld i nära relationer och annat våld, anonymt. Service tillhandahålls i en verksamhetslokal i Borgå och genom besök ute i kommunerna inom området samt genom e-tjänster.

Inom Östra Nylands välfärdsområde stärks och utvidgas den multiprofessionella modellen med uppsökande arbete, som betyder att man arbetar med människor på gatan, där de bor och verkar, i deras vardagsmiljö. De som arbetar med uppsökande arbete är yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Det uppsökande arbetet går regelbundet ut bland människorna för att hjälpa dem som själva inte orkar eller kan be om hjälp. Målet med arbetet är också att minska de miljöproblem som missbruk förorsakar och att på så sätt öka bostadsområdenas trivsel och trygghet. De anställda ger råd till och vägleder personer som är i behov av hjälp. Man kan uträtta sitt ärende utan tidsbokning och anonymt. En preliminär bedömning av situationen görs där man möter en människa, och vid behov hänvisas personen till service.

Det kan konstateras att välfärdsområdets kommuner redan har en verksamhet liknande den som presenteras.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde föreslår för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.