Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 27 Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Läsrecept till rådgivningen

IUHVADno-2023-253

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
resultatenhetschef, familje- och socialtjänster, Katarina Alhovuori
ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänster, Ilona Koskenniemi
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Fullmäktigemotionen har behandlats tillsammans med serviceansvariga, som svarar för rådgivningsverksamheten, och med den ansvariga hälsovårdaren vid västra områdets rådgivning. Välfärdsområdet har sammanlagt 10 rådgivningsbyråer, där ”läsrecepten” skulle delas ut.

Fullmäktigemotionen har också behandlats med cheferna för biblioteksväsendet i Sibbo, Borgå och Lovisa. I detta skede bestämde man sig för att göra utredningen så att där ingick biblioteken i de tre största kommunerna, vilka skulle komma att bära huvudansvaret för utvecklandet av verksamhetsmodellen och för det konkreta genomförandet. Framdeles tas också företrädare för övriga bibliotek med i samarbetet.

I samband med utredningen berättade bibliotekscheferna i Sibbo, Borgå och Lovisa om de verksamhetsmodeller som redan finns och med vilka man vill stödja barns läsande. Biblioteken ordnar också familjeträffar för familjer med spädbarn, olika slags grupper och läshörnor. Biblioteken har redan förut också samarbetat med rådgivningsbyråerna. Fortsättningsvis har man ändå lagt märke till att det finns familjer som tänker att biblioteket är en tyst plats dit det inte är lämpligt att gå med små barn. Av den anledningen är allt slags samarbete för att sprida information och för att uppmuntra familjerna behövliga, och representanterna för biblioteken i de tre kommunerna meddelade att de skulle gå med i utvecklandet av verksamhetsmodellen ”Läsrecept”.

Planen

I syfte att ta i bruk verksamhetsmodellen ”Läsrecept” har man kommit överens om att representanter för välfärdsområdet härnäst inbjuder representanter för biblioteken i områdets kommuner till ett gemensamt möte under våren. För att verksamhetsmodellen ska kunna tas i bruk krävs det bland annat att man bekantar sig närmare med Pälkänes verksamhetsmodell, med själva ”läsreceptet” och med utarbetandet och översättandet av tillhörande anvisningar, informerandet av personal och kunder, kartläggning av eventuella kostnader med mera. En förutsättning för att verksamhetsmodellen ska tas i bruk är också att rådgivningens övriga, lagstadgade uppgifter har säkerställts, men målet och avsikten är att man så fort som möjligt går in för att planera ibruktagandet av modellen.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde föreslår för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.

 

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.