Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 26 Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Verksamhetsmodellen Kraftfamiljer som pilotförsök

IUHVADno-2023-249

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
resultatenhetschef, familje- och socialtjänster, Katarina Alhovuori
ansvarsområdesdirektör, familje- och socialtjänster, Ilona Koskenniemi
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Silja Metsola föreslår i sin fullmäktigemotion daterad 23.1.2023 att man vid Östra Nylands välfärdsområde ska ta i bruk verksamhetsmodellen Kraftfamiljer eller att den ska bli föremål för ett pilotförsök. Verksamhetsmodellen består i att man redan vid rådgivningen ingriper i barns beteendestörningar, och tanken är den att föräldrarna ges verktyg med hjälp av ett program för självstudier, ett faktapaket både telefonledes och via internet. Målet med verksamhetsmodellen är att stödja barn och familjer preventivt och att minska den specialiserade sjukvårdens kostnader.

Motionssvaret och tillhörande svar har behandlats tillsammans med Kristina Huopalainen och Marjo Karppinen, som är serviceansvariga för tidigt stöd, rådgivning och skolhälsovården. Dessutom har det förts diskussioner om utvecklande av mentalvården för barn med de ansvariga hälsovårdarna, med Tanja Eklöf, som är överläkare inom preventiv vård, och med Netta Berglöf-Haverinen, som är chef för familjerådgivningen.

I anslutning till utarbetandet av utredningen kan det konstateras att nämnda yrkespersoner delar uppfattningen att man vid välfärdsområdet bör utforma en gemensam modell och vårdstig för förebyggande och behandling av problem med den psykiska hälsan bland barn och ungdomar. Biträdande överläkaren inom preventiv vård Tanja Eklöf har bland annat lyft fram att välfärdsområdet behöver ett gemensamt team som samordnar tjänster för barn och föräldrar vilka kämpar med neuropsykiatriska störningar. Det kan exempelvis gälla träning i hantering av neuropsykiatriska störningar. Grundandet av ungdomsstationen kommer att vara en stor förbättring, men lika viktigt är det också att få klara strukturer och tillräckliga resurser för att stödja de ungas mentala hälsa.

Den gemensamma uppfattningen inom den arbetsgrupp som utarbetat svaret är att det för tillfället inte är möjligt eller ändamålsenligt att genomföra ett pilotförsök med verksamhetsmodellen Kraftfamiljer med hänsyn till områdets resurser och behov. Kraftfamiljsmaterialet är bra och välfungerande, men kräver det slags personalresurser att det inte är möjligt att omsätta i praktisk handling. För tillfället försöker välfärdsområdet säkerställa att personalen har möjlighet att tillhandahålla lagstadgade rådgivningstjänster. Verksamhetsmodellen Kraftfamiljer är också rätt så dyr, och i nuläget uppskattas det att det vore mera kostnadseffektivt att satsa på utvecklande av befintliga verksamhetsmodeller, såsom Familjestigen, som området redan har fått projektfinansiering för. Den arbetsgrupp som utarbetat svaret har redan i början av välfärdsområdets verksamhet konstaterat att en av områdets utmaningar är att man fått finansiering för olika slags utvecklingsprojekt, men att området inte har personal som skulle hinna ta i bruk arbetsmodellerna. Områdets personal har redan i dagens läge fått utbildning till exempel via projektet Första linjens terapier, men i en situation där rådgivningen och studerandevården inte klarar av att tillhandahålla lagstadgade tjänster, är det omöjligt att ta i bruk nya verksamhetsmodeller.

Planen är för tillfället den att man ska bli färdig med att anställa cheferna för rådgivningen och studerandevården. Därefter blir det möjligt för oss att utforma samarbetsstrukturer bland annat med enheten för preventiv vård och med familjerådgivningen. Det är också nödvändigt att kartlägga verksamhetsmodeller som redan är i användning, hur mycket personal som redan har fått utbildning i dem och vilka resurser och strukturer vi behöver för att kunna utnyttja dem effektivt. Också tillhandahållandet av de lagstadgade tjänsterna måste säkerställas. Detsamma gäller kopplingen av redan existerande projekt till den konkreta verksamheten.

 

Slutsatser

Östra Nylands välfärdsområdets rådgivningar har inte i detta skede de erfordrade resurserna att vid sidan om kärnarbetet lansera verksamhetsmodellen Kraftfamiljer.

 

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde föreslår för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.