Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 24 Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Användning av servicesedlar för att effektivisera fotvårdstjänsterna 17.5.2022

IUHVADno-2023-668

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
ansvarsområdesdirektör hälsotjänster Carita Schröder, 
resultatenhetschef medicinska rehabiliteringstjänster Annina Alexandersson
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Motionens innehåll i korthet

Det konstateras i motionen att förändringar i hälsotillståndet och medicinering kopplad till sjukdomar kan leda till en försämring av fothälsan. Motionsställarna understryker att det är viktigt att man vid välfärdsområdet utvecklar en verksamhetskultur som stöder fothälsan. Det finns en fotvårdare som verkar i det centrala området inom Östra Nylands välfärdsområde, men det föreslås i motionen att man i ökad utsträckning skulle börja använda servicesedlar för att trygga tillräckliga tjänster.

 

Svar på motionen

Ansvarsområdet för gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster vid Östra Nylands välfärdsområde (resultatenheten för medicinsk rehabilitering och resultatenheten för hälsostationstjänster) konstaterar följande i sitt svar:

I svaret används i stället för fotvård/fotvårdare termerna fotterapi/fotterapeut, eftersom dessa termer är vedertagna och används i officiella anvisningar och publikationer på nationell nivå.

Inom den offentliga hälso- och sjukvården utgör klientens/rehabiliteringsklientens individuellt bedömda behov alltid grund för fotterapi, och behovet antecknas i klientens vårdplan. Fotterapi kan ges av en person som är utbildad fotterapeut (YH) och som Valvira har beviljat rätt att utöva yrket (social- och hälsovårdsministeriet, 2022).

 

Enligt de anvisningar som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet (2022) ska man i följande fall hänvisa klienter till fotterapi inom ramen för medicinsk rehabilitering:

  • Diabetiker, vars fötter är i riskbedömningsklass 2 och 3.
  • Patienter med ledgångsreumatism, psoriasisartrit och andra former av ledinflammation som i sina fötter har deformiteter och risk för sårbildning samt betydande svårigheter att vårda fötterna, till exempel på grund av inskränkt rörlighet i händerna, höfterna och knäna.
  • Patienter med en neurologisk sjukdom eller polyneuropati och sårbildning nu eller tidigare.

 

Det finns en fotterapeutsbefattning vid Östra Nylands välfärdsområde som överfördes från Borgå stad till resultatenheten för medicinsk rehabilitering vid Östra Nylands välfärdsområde (centrala området). För tillträde till fotterapi behövs alltid remiss. Remissen skrivs av en läkare eller en skötare, och på basis av den bedömer fotterapeuten behovet av fotterapi. I nuläget är det i genomsnitt cirka fyra veckors kö till välfärdsområdets fotterapi.

För det västra och det östra områdets vidkommande köps fotterapitjänster från en privat serviceproducent. Servicen tillhandahålls så att klienten beviljas en personlig betalningsförbindelse för tillträde till fotterapi. Klienter som uppfyller nämnda kriterier i linje med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar hänvisas till köpta tjänster och vårdas vid välfärdsområdets egen resultatenhet för medicinsk rehabilitering.

Resultatenheten följer också hur vårdgarantin uppfylls då det gäller den egna fotterapeutens tider och beviljar vid behov klienter betalningsförbindelser för att säkerställa fotterapeutisk medicinsk rehabilitering. Resultatenheten för medicinsk rehabilitering har för avsikt att även framdeles trygga tillgången till fotterapeutisk vård genom att kombinera egen serviceproduktion med köpta tjänster. För tillfället är det inte aktuellt att ta i bruk servicesedlar för fotterapi, eftersom verksamheten kan tryggas med existerande betalningsförbindelseförfarande.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde föreslår för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.