Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 23 Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Utarbetande av en strategi för behandling av neuropsykiatriska störningar vid Östra Nylands välfärdsområde (19.4.2022)

IUHVADno-2023-659

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
direktör för socialt arbete Hanna Kaunisto
biträdande överläkare Tanja Eklöf
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Motionens innehåll i korthet

Det konstateras i motionen att fallen med neuropsykiatriska störningarna har blivit fler och att stöd- och serviceutbudet inte har utvecklats i takt med behovet. Servicesystemet har inte i tillräcklig utsträckning kunnat beakta klienternas individuella situationer och behov, utan villkor för att få service har ofta varit en viss diagnos, som har varit grund för tillhandahållande av service. Det har kunnat medföra dröjsmål då det har gällt att få stöd. I motionen föreslås det att det ska utformas en strategi för behandling av neuropsykiatriska störningar vid Östra Nylands välfärdsområde.

Servicen i dagens läge

På nationell nivå har man identifierat luckorna i servicesystemet, och delvis har man redan gått in för att åtgärda dem bland annat genom lagändringar (bland annat socialvårdslagen). Utöver lagändringarna pågår ett arbete som gäller servicekedjorna, också i fråga om service för personer med neuropsykiatriska störningar.

Vid välfärdsområdena sker utvecklandet av service genom fastställande av servicehelheter och servicekedjor. Arbetet med servicekedjorna fungerar både som strategiskt verktyg och som praktisk modell för aktörerna. För serviceanordnarna är servicekedjorna också ett styrinstrument inom serviceproduktionen. De ger serviceproducenterna en ram och regler enligt vilka man agerar i förhållande till klienterna. Med hjälp av arbetet med servicekedjorna kan man också fastställa servicens kvalitet och verkningsfullhet samt utöva tillsyn över serviceproduktionen.

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja (julkari.fi)

I Nyland har arbetet med servicekedjorna redan påbörjats för flera servicehelheters vidkommande bland annat under projektet Nyland 2019, och det har fortsatt också därefter i samarbete med de nyländska kommunerna. Fastställandet av servicekedjor som gäller neuropsykiatriska störningar är ett arbete som har pågått i Nyland redan i ett par års tid tillsammans med HUS. I det arbetet har också kommunerna inom Östra Nylands välfärdsområde deltagit.

Det kommer att krävas tilläggsresurser och prioritering av olika tjänster för att servicekedjorna ska bli smidiga, eftersom denna service har varit osammanhängande så som den har tillhandahållits av kommunerna. I några kommuner har det inte alls funnits stöd att tillgå för dem som lider av neuropsykiatriska störningar. Efter välfärdsområdesreformen är det i fråga om denna service skäl att lägga märke till att den service som kvarstår hos kommunerna spelar en viktig roll. Det gäller bildningsväsendet och småbarnsfostran där man kan iaktta barnets och den unga personens utveckling och agerande i vanlig alldaglig verksamhet. De är en viktig del av en välfungerande servicekedja både då klienten befinner sig i början av stigen och då besvären identifieras och senare då man hjälper klienten att klara sig. Klienter med neuropsykiatriska störningar behöver inte alltid någon särskild vård, utan ofta är det så att de största utmaningarna utgörs av omgivningens inställning och av arrangemang i vardagen (bland annat skolornas stora gruppstorlekar, pedagogiken, strukturer i utbildning och fostran, arbetslivets krav).

Vid Östra Nylands välfärdsområde har man bland annat utformat en servicekedja för adhd (barn och unga) enligt vilken man också i praktiken redan försöker agera. Adhd-diagnoserna ställs inom primärvården, och för barns och ungas vidkommande vid skol- och studerandehälsovården. I nuläget är utmaningen den att ansvaret för diagnosticeringen av adhd i huvudsak har övertagits av studerandevården. Resursrekommendationerna beaktar inte fullt ut det behov som studerandevården har getts i uppgift att svara mot i och med ökningen av både adhd och neuropsykiatriska besvär. Välfärdsområdet har ännu inte en helt fungerande multiprofessionell arbetsgruppsstruktur som skulle vara ägnad att stärka servicekedjans funktionsduglighet och säkerställa att rätt hjälp ges i rätt tid. Också för de vuxnas vidkommande är man ännu i avsaknad av sådana tvärsektoriella strukturer. Att skapa och upprätthålla en tillräckligt omfattande och heltäckande kompetensnivå är långsiktigt och tidskrävande arbete.

För de ungas del bidrar grundandet av en enhet för mental- och missbrukarvård i regionen i viss mån till en förbättring av läget. Det är möjligt att också koncentrera tjänster som stöder åldersgruppen i fråga kring denna enhet och att bygga upp ett tätare samarbete mellan primärnivån, vård på medelsvår nivå och den specialiserade sjukvården.

Under de senaste åren har utbildning angående barn och unga erbjudits i hela området, och för de vuxnas vidkommande har HUS ordnat utbildning 3–4 gånger om året. Man behöver fortsätta med sådan utbildning och göra den ännu mera mångsidig.

Utvecklande av servicekedjor vid Östra Nylands välfärdsområde

Östra Nylands välfärdsområde startade verksamheten 1.1.2023. De organisationsstrukturer som inverkar på servicekedjorna förändrades i samband med reformen, och verksamheten håller först på att finna sin form. Bland annat den medicinska rehabiliteringen koncentrerades till hälso- och sjukvårdstjänsterna, och de rehabiliteringsarbetsgrupper som funnits i kommunerna upphörde med sin verksamhet. Det har tillfälligt inverkat på tillgången på tjänster, men den regionala verksamheten håller på att utvecklas och situationen håller på att förbättras. Servicen fungerar ändå i huvudsak som förr, och bland annat i fråga om adhd så genomförs vårdstigen rätt så enhetligt inom området, inom ramen för tillgängliga resurser.

Målet är att i en nära framtid öka personalens kompetens när det gäller att känna igen och behandla samt ge stöd i fråga om neuropsykiatriska störningar. För barns och ungas del utvecklas verksamheten och kompetensen särskilt vid tjänster för barn, unga och familjer, vid handikappservicen samt i mental- och missbrukarvården (särskilt att stödja de unga). I syfte att stärka klientsynvinkeln behövs det bland annat verksamhet med erfarenhetsexperter, vilket för närvarande utvecklas med hjälp av RRP-projektmedel. Samtidigt stöder man med projektmedel arbetet med vårdstigar. I projektet ingår ett särskilt vårdprojekt som gäller 6–12-åriga barns tjänster i anknytning till neuropsykiatriska störningar. Ett konkret exempel på det är publiceringen av egenvårdsprogrammet för neuropsykiatriska störningar.

Då saken gäller identifiering och behandling av vuxnas utmaningar i anslutning till neuropsykiatriska störningar är det primärvården och den medicinska rehabiliteringen som bär huvudansvaret. Också inom socialt arbete för vuxna är det möjligt att skräddarsy service för klienter med neuropsykiatriska störningar, till exempel inom ramen för social rehabilitering och genom att stödja klienternas sysselsättning och delaktighet.

I strukturerna för främjandet av välfärd och hälsa och i samarbetet längs kontaktytan bör man också fästa särskild uppmärksamhet vid den klientgrupp som har neuropsykiatriska störningar. Framdeles kommer man att kunna inverka på detta bland annat genom att utarbeta gemensamma välfärdsplaner för kommunerna. Bildningen, ungdomsverksamheten och tredje sektorn spelar en mycket betydande roll, när man talar om att vardagen och omgivningen ska vara trygga och sporrande för personer som har symptom på neuropsykiatriska störningar.

Avslutningsvis

Östra Nylands välfärdsområde håller på och utarbetar en servicestrategi vars behandling ännu inte har slutförts. I servicestrategin kommer man bland annat att betona det förebyggande arbetets betydelse och att det förebyggande arbetet kommer i första hand. Smidiga servicekedjor och utvecklandet av digitala tjänster betonas också. Under strategin sorterar detaljerade program och planer, som även innefattar servicekedjorna. Arbetet med servicekedjorna fortsätter vid området, och man går vidare i linje med nationella anvisningar och det utvecklingsarbete som gjorts i Nyland.

Välfärdsområdet förbrukar de RRP-projektmedel som det fått för att utveckla servicen, och i planerna ingår också tjänster för personer med neuropsykiatriska störningar. Projektfinansieringen fortsätter till år 2025. När servicen har organiserats i enlighet med den nya organisationen får man möjlighet att mera detaljerat också komma överens om samarbetsstrukturer både inom välfärdsområdet och längs kontaktytan mellan kommuner och organisationer. Bland annat med hjälp av utbildning kommer man att öka personalens kunnande då det gäller att känna igen och behandla besvärligheter som beror på neuropsykiatriska störningar. Resurstilldelningen och sättet att ordna tjänsterna bedöms vid välfärdsområdet på basis av den kunskap som tagits fram.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde föreslår för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.