Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 22 Svar på motion inlämnad av ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige: Om att göra en modell med multiprofessionellt teamarbete för läkare, farmaceuter och sjukskötare till en del av säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling

IUHVADno-2023-658

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
vårdarbetsdirektör Heli Sjöblom, heli.sjoblom2(at)itauusimaa.fi
chefläkare Susanna Varilo, fornamn.efernamn(at)itauusimaa.fi

 

Motionens innehåll i korthet

Det konstateras i motionen att det i de enheter som tillhandahåller öppenvård och boendeservice för äldre finns en stor risk för fel i läkemedelsbehandlingen. Mången använder mediciner som inte behövs, och forskning ger vid handen att en del mediciner kan vara olämpliga för äldre människor. I syfte att minimera risken för fel i medicineringen föreslås det att man vid Östra Nylands välfärdsområde tar i bruk en modell med multiprofessionellt teamarbete för läkare, farmaceuter och sjukskötare. Efter en multiprofessionell bedömning av läkemedelsbehandlingen vore patientens medicinering ändamålsenlig och övervägd.

Servicen i dagens läge

I social- och hälsovårdsministeriets klient- och patientsäkerhetsstrategi har det slagits fast att man i fråga om läkemedelssäkerhet har som mål att välfärdsområdets verksamhetsrutiner ska förenhetligas, att det på enhetsnivå ska tillhandahållas tillräckliga tjänster inom klinisk farmakologi och att läkemedelsbehandlingen alltigenom ska vara sammanhängande i servicekedjan. Den grundläggande förutsättningen för säker läkemedelsbehandling är att de som deltar i vården av klienten har tidsenlig information om de mediciner som patienten använder.

Tidigast i slutet av år 2025 kommer man att i tjänsten Kanta ta i bruk en digital läkemedelsförteckning för användning inom öppenvården. I många situationer är klienten den enda som känner till vilka slags mediciner han eller hon tar (inklusive mediciner för behandling vid avdelning, receptbelagda mediciner, egenvårdsläkemedel och kosttillskott). Mångfalden i de klient- och patientdatasystem som är i användning vid Östra Nylands välfärdsområde utgör dessutom en särskild utmaning då det gäller att hålla läkemedelsförteckningarna up-to-date. Hälsostationerna i regionen har tillsammans med HUS och närapoteken i regionen regelbundet haft kampanjer om betydelsen av läkemedelsförteckningar på papper. När klienten övergår till att omfattas av regelbunden service kan helhetsbilden av medicineringen ofta vara oklar.

I välfärdsområdets plan för läkemedelsbehandling understryks vikten av att utreda den aktuella medicineringen och upprätthålla en läkemedelsförteckning. De olika enheternas planer för läkemedelsbehandling bör dessutom beskriva de roller som yrkesutbildade personer spelar då de genomför läkemedelsbehandling och deras ansvar i fråga om att hålla läkemedelsinformationen up-to-date.

Olika slags pilotprojekt håller på att starta vid välfärdsområdena i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten, och bland annat en del av de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors håller på att planera ett pilotprojekt för koordinering av läkemedelssäkerhet i samarbete med HUS Apotek. Till koordinatorns arbetsuppgifter skulle höra bland annat identifiering av tjänster inom klinisk farmakologi och att följa upp och analysera riskhändelser i läkemedelsbehandlingen samt utvecklande av säkra tillvägagångssätt. Uppgifterna omfattar också att stödja ansvarsområdena i genomförandet av säker läkemedelsbehandling. Östra Nylands välfärdsområde har tills vidare inte planer på koncentration av arbetsuppgifterna inom läkemedelsbehandling, utan ansvaret är uppdelat på chefläkaren, vårdarbetsdirektören, specialexperten på patient- och klientsäkerhet vid utvecklingsenheten samt cheferna och de anställda då det gäller ansvaret för verksamheten.

Välfärdsområdena i Nyland kan skaffa tjänster inom klinisk farmakologi från HUS Apotek som en del av samarbetsavtalet. Till tjänsterna inom klinisk farmakologi hör klinikprovisorstjänster, farmaceutstjänster (avdelningsfarmaci) och sådana säkerhetsinspektioner av medicineringen som man särskilt kommer överens om. Östra Nylands välfärdsområdes gällande avtal innefattar tills vidare inte tjänster inom avdelningsfarmaci eller klinisk farmakologi, men förhandlingar om denna helhet pågår.

Slutsatser

Välfärdsområdet inledde verksamheten 1.1.2023, och den nya organisationens verksamhet håller först på att starta. Angående tjänster inom klinisk farmakologi bör man primärt kartlägga de befintliga funktionerna regionalt och utreda behovet av service samt servicebehovets volym i synnerhet avseende hemvården och kortvarigt serviceboende. Utredningen görs år 2023. Det är möjligt att inleda diskussioner om tilldelning av resurser för ett multiprofessionellt team för läkemedelsbehandling, i första hand i samarbete med HUS Apotek, på basis av de pilotprojekt som påbörjats vid de nyländska välfärdsområdena och i Helsingfors samt på basis av en regional utredning.

 

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde föreslår för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesstyrelsen att det ovanstående ges som svar på fullmäktigemotionen.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.