Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 19 Social- och patientombudsmannens utredning 2022

IUHVADno-2023-505

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
ledande juristen Salla Paavilainen, fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Om socialombudsmannens och patientombudsmannens uppgifter föreskrivs i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000, 24 §) och i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992, 11 §). Servicen är lagstadgad. Varje kommun ska utse en socialombudsman, och vid varje offentlig och privat verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård ska utses en patientombudsman.

Enligt lagarna är socialombudsmannens och patientombudsmannens roller i stort sätt likadana.  Båda har till uppgift att ge klienten/patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen/patientlagen, bistå i att framställa anmärkning, informera om klientens/patientens rättigheter samt även i övrigt arbeta för att främja klientens/patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda. Vidare föreskrivs att patientombudsmannen ska bistå i att anföra klagomål.

Enligt 24 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) ska socialombudsmannen följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta.

År 2022 köptes social- och patientombudets tjänster från det sociala kompetenscentret Verso. Den utsedda social- och patientrepresentanten betjänade alla Östra Nylands kommuner. I Östra Nylands välfärdsområde kommer social- och patientombudsverksamheten att organiseras som en egen verksamhet år 2023.

Social- patientombudsmannen presenterar redogörelsen vid mötet.

 

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde antecknar social- och patientombudsmannens utredning år 2022 för kännedom och sänder utredningen till Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse och välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.

 

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde antecknade social- och patientombudsmannens utredning år 2022 för kännedom och sänder utredningen till Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse och välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.


Sökande av ändring

Besvärsförbud, fullmäktige

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 141 § i lagen om välfärdsområden, begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet.