Nämnden för ordnande av tjänster, möte 29-03-2023

Protokollet är granskat

§ 17 Godkännande av föredragningslistan

Beskrivning

De ärenden som behandlas vid nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområdets möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte nämnden för ordnande av tjänster beslutar något annat.

Beslutsförslag

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutar att godkänna föredragningslistan.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster i Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt att godkänna föredragningslistan.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.