Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 12 Östra Nylands välfärdsområdes plan för läkemedelsbehandling (additional)

IUHVADno-2023-346

Beskrivning

Beredning och upplysningar:
vårdarbetsdirektör Heli Sjöblom, heli.sjoblom2(at)itauusimaa.fi
 

Planen för läkemedelsbehandling är ett dokument för kvalitetskontroll som är riktgivande för processen med läkemedelsbehandling vid Östra Nyland välfärdsområdes alla enheter där vilken som helst läkemedelsbehandling genomförs (med undantag av räddningsväsendets akutvård där HUS:s plan för läkemedelsbehandling följs). Genom planen för läkemedelsbehandling fastställs minimikraven för en högkvalitativ och trygg läkemedelsbehandling vid enheterna. Målet med planen för läkemedelsbehandling är att förenhetliga principerna för läkemedelsbehandlingen inom organisationen och att förbättra kulturen i anknytning till läkemedelssäkerheten.

 

Läkemedelsbehandlingens kvalitet och säkerhet bör vara utgångspunkten för all verksamhet i anslutning till läkemedelsbehandling. Grunden för säker läkemedelsbehandling är en icke-skuldbeläggande och öppen kultur. Vårdarbetsdirektören, chefläkaren, välfärdsområdets utvecklingsenhet och ansvarsområdesdirektörerna möjliggör det ramverk där den högkvalitativa verksamhet som man förväntar sig av den yrkesutbildade personalen genomförs. Vårdarbetsdirektören övervakar genomförandet av läkemedelsplanen och läkemedelstillståndens tidsenlighet som en del av egenkontrollen. De närmaste cheferna svarar för att personalen ges introduktion och svarar inom sitt område för uppkomsten av en säkerhetskultur. Det är primärt den anställde själv och hans eller hennes närmaste chef som följer att läkemedelstillstånden är i kraft. Chefen ansvarar för att enbart sådana anställda som har gällande läkemedelstillstånd deltar i läkemedelsbehandlingen vid enheten.

 

Planen för läkemedelsbehandling är en anvisning som gäller hela processen med läkemedelsbehandling, ledandet av säker läkemedelsbehandling, de yrkesutbildade personernas ansvar samt handledning av och rådgivning till klienterna och patienterna. Därutöver innehåller planen anvisningar om dokumentation, informationsgången och risker i anslutning till läkemedelsbehandling samt angående en systematisk uppföljning av avvikelser och risksituationer inom läkemedelsbehandlingen.

 

Planen för läkemedelsbehandling vid Östra Nylands välfärdsområde består av två delar: A-delen, som är allmän och gemensam för alla enheter, och B-delen, som är specifik för enheten. Alla arbetsenheter beskriver noga i B-delen särdrag, verksamhetsrutiner och svårighetsgrad avseende den läkemedelsbehandling som genomförs vid enheten samt den kompetens som krävs för läkemededelsbehandling vid enheten. För genomförande av läkemedelsbehandling krävs ett gällande läkemedelstillstånd, som man erhåller genom att med godkänt resultat visa sin kompetens genom skriftliga prov och genom praktiska yrkesprov i enlighet med kriterierna för yrkesprov samt genom att kvittera läsning av planerna för läkemedelsbehandling (A- och B-delen).

 

Kompetensen för läkemedelsbehandling vid Östra Nylands välfärdsområde säkerställs genom att de anställda genomgår en webbaserad kompletterande utbildning i läkemedelsbehandling (LOVe) med fem (5) års intervall och vid behov. Det gäller alla enheter, inklusive dem som Östra Nylands välfärdsområde köper tjänster från. Den läkare som ansvarar för läkemedelsbehandlingen vid enheten godkänner de enhetsspecifika planerna för läkemedelsbehandling (B-delarna) och chefläkaren eller en överläkare som chefläkaren förordnat ansökningarna om tillstånd för läkemedelsbehandling.

 

Planen för läkemedelsbehandling har utarbetats på basis av Säker läkemedelsbehandling: Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:7).

 

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster antecknar Östra Nylands välfärdsområdes plan för läkemedelsbehandling för kännedom.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster antecknade för kännedom Östra Nylands välfärdsområdes plan för läkemedelsbehandling.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.