Nämnden för ordnande av tjänster, möte 15-02-2023

Protokollet är granskat

§ 8 Grunderna för beviljande av service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen
 

IUHVADno-2023-56

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
ansvarsområdesdirektör (tjänster för äldre) Kirsi Oksanen, fornamn.efternamn@itauusimaa.fi

 

Service som stöder rörligheten är socialservice enligt 23 § i socialvårdslagen (1301/2014). Det är fråga om socialservice som är nödvändig för klientens välfärd och som tillgodoser ett stödbehov enligt 11 § i lagen. I detta dokument fastställs servicen till den del som det gäller 23 § 3 mom. 4 punkten i socialvårdslagen, vilket betyder att service som stöder rörligheten ordnas genom att betala ersättning för skäliga kostnader för transport med taxi, invalidtaxi eller ett annat motsvarande fordon. Servicen baserar sig på en bedömning av sökandens servicebehov och ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare. Sökanden har inte en subjektiv rätt till service. Servicen ordnas på basis av och inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet.

Målet med servicen är att stödja och främja personens självständiga liv och möjligheter att bo hemma. Avsikten är att stödja personens möjligheter att självständigt uträtta ärenden utanför hemmet så att det minskar behovet av andra serviceformer.

 Servicen vänder sig till sådana äldre personer som avses i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten i äldreomsorgslagen (980/2012) och som uppfyller följande kriterier:

  1. bor i sitt eget hem eller i servicebostad, dock inte de äldre personer för vilka effektiverat serviceboende har ordnats med offentliga medel
  2. på grund av nedsatt funktionsförmåga har personen betydande svårigheter att röra sig, vilket gör att personen inte utan svårigheter kan använda kollektivtrafik eller servicelinjen
  3. familjen har inte möjlighet till användning av egen bil
  4. med hjälp av service som stöder rörligheten kan vederbörande självständigt eller biträdd av en ledsagare sköta ärenden utanför hemmet.

 

Brister i den lokala kollektivtrafiken, till exempel kollektivtrafikens tidtabeller eller rutter, är inte i sig en grund för att bevilja service.

Den som är berättigad till service som stöder rörligheten beviljas högst åtta (8) enkelresor per månad. Resans längd kan vara högst 25 kilometer i en riktning inom Östra Nylands välfärdsområde. Resorna får inte överföras till någon annan månad. Det är fråga om en transportform där klienten beställer färdtjänst hos en beställningscentral för färdtjänst som välfärdsområdet anvisar. Olika klienters transporter kan kombineras.

Service som stöder rörligheten är en personlig service och kan inte överlåtas till en annan person. Service som stöder rörligheten får inte användas till sådana resor för att besöka läkare, sjukhus eller rehabilitering för vilka ersättning ska sökas från Folkpensionsanstalten. Servicen får inte användas för resor för vilka ersättning kan fås från någon annan instans, till exempel ett försäkringsbolag.

Service beviljas när de målsättningar som fastställts uppfylls för personens vidkommande och när grunderna (1–4) för inriktningen av servicen uppfylls. Tjänsten riktas i första hand till äldre personer med låga inkomster. Bruttoinkomstgräns för personer med låga inkomster är 1 200 €/månad och för personer i parförhållande 2 100 €/månad.

Grunderna för beviljande av service som stöder rörligheten har beretts av tjänsteinnehavare vid Östra Nylands välfärdsområde.

 

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster beslutar godkänna grunderna för beviljande av service som stöder äldre personers rörlighet enligt socialvårdslagen från 01.02.2023.

Paragrafen justeras genast vid mötet.

 

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster beslutade enhälligt godkänna grunderna för beviljande av service som stöder äldre personers rörlighet enligt socialvårdslagen modifierad från 01.02.2023.

Samtidigt beslutade Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster enhälligt att anvisningarna uppdateras följande gång i maj.

Paragrafen justerades genast vid mötet.

 

Möte hantering

Befullmäktigad Pamela Stenberg gjorde följande ändringsförslag i anvisningarna punkt 1 Socialvårdslagen 23 §: "Service som stöder rörligheten ordnas åt personer, som inte kan använda kollektivtrafiken pga sjukdom, funktionshinder eller annan motsvarande funktionshinder och som behöver tjänster för att kunna uträtta ärenden eller övriga behov som hör till vardagen." Förslaget godkändes enhälligt.

Nämnden tillkännagavs rådens utlåtanden, som delades ut åt medlemmarna innan mötet (bilaga § 14).


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).