Nationalspråksnämnden, möte 23-03-2023

Protokollet är granskat

§ 17 Utarbetande av språkprogram

IUHVADno-2023-385

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation: 

förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Sju av de 21 välfärdsområdena är tvåspråkiga. Dessa är Mellersta Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland, Västra Nyland, Vanda-Kervo, Östra Nyland och Kymmenedalen. Utöver dessa är Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen tvåspråkiga. Social- och hälsovård ska i tvåspråkiga välfärdsområdens område ordnas på både finska och svenska så att kunderna blir betjänade på det språk de väljer, antingen finska eller svenska (5 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård). I och med reformen utvidgas rätten till social- och hälsovård på både finska och svenska geografiskt. Detta beror på att de tvåspråkiga välfärdsområdena ska ordna tjänsterna på finska och svenska även i enspråkiga kommuner i sitt område, där tjänsterna tidigare ordnades på kommunens språk. Språkprogrammet är ett sätt att säkerställa förverkligandet av språkliga rättigheter som en del av all verksamhet inom välfärdsområdet.

Nationalspråksnämnden har som mål att utarbeta ett språkprogram för Östra Nylands välfärdsområde fram till sommaren 2023.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde för en remissdiskussion om utkastet till språkprogrammet som finns som bilaga. 

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde förde en remissdiskussion om ett utkast till språkprogram. Nämnden fortsätter behandlingen av programmet på sitt följande möte och kallar in en sakkunnig i frågan.

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation: 
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden hör Christine Kotzev, specialsakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor i Folktinget och fortsätter arbetet med språkprogrammet.

Beslut

Nationalspråksnämnde antecknade Kotzevs presentation för kännedom och fortsätter arbetet med språkprogrammet. Tjänstemannaförslaget för ett språkprogram skickas till nämndens medlemmar per e-post för kommentarer innan nämndens följande möte där förslaget för språkprogrammet behandlas.

Det kommer även att genomföras en enkätundersökning bland personalen inom välfärdsområdet för att kartlägga personalens kunskaper både i finska och svenska.