Nationalspråksnämnden, möte 23-03-2023

Protokollet är granskat

§ 14 Mötets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 17.3.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde förrättar namnupprop och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Nationalspråknämnden för Östra Nylands välfärdsområde förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.