Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 334 Vastaavan ohjaajan toimen lakkauttaminen ja yksikön ohjaajan viran perustaminen

IUHVADno-2023-4266

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Kun Itä-Uudenmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023, Etevan ja Kårkullan päivätoiminnasta ja asumispalveluista siirtyi kahdeksan työsuhteista esihenkilötehtävää hyvinvointialueelle. Yksi vastaavan ohjaajan työsopimussuhteinen tehtävä on edelleen täyttämättä. 

Esityksenä on, että työsopimussuhteinen vastaavan ohjaajan tehtävä lakkautetaan ja tilalle perustetaan yksikön ohjaajan virka. 

Hyvinvointialueen perustamisesta lähtien lyhytaikaishoito on toiminut samojen esihenkilöiden alaisuudessa kuin asumispalvelut. Koska kyseessä on kaksi täysin erilaista palvelua ja lyhytaikainen hoito kohdistuu ennen kaikkea lapsiin ja nuoriin, yksiköiden johtaminen tulisi voida eriyttää. Tämä edellyttää sitä, että perustetaan uusi yksikön ohjaajan virka. Muutos on perusteltua toiminnallisesti, sillä on erityisen tärkeää panostaa lasten ja nuorten erityistarpeisiin. Lyhytaikaishoito on lasten ja nuorten ensimmäinen palvelumuoto, ja sen onnistumisella on pitkäaikaiset vaikutukset lasten ja nuorten elämänkaareen.  

Yksiköt ovat yksikielisiä, ja asiakkaiden erityisten kommunikaatiotarpeiden vuoksi sekä suomen- että ruotsinkielisten lasten ja nuorten kielelliset erityistarpeet tulisi voida ottaa huomioon. Suomen- ja ruotsinkielinen palvelu tulisi voida eriyttää lasten ja nuorten asianmukaisen ja laadukkaan hoidon toteutumisen varmistamiseksi.

Kielellisillä perusteilla on merkitystä myös lasten ja nuorten palvelun turvallisuuden näkökulmasta. Kun kohderyhmänä on lapsi tai nuori, jolla on vaikeuksia kielellisessä kommunikaatiossa tai toiminnallisuudessa, omalla äidinkielellä tapahtuvan hoidon saamisen merkitys korostuu.

Tämän hetken tilanteessa palvelun piirissä on yli 50 lasta ja nuorta. Tavoitteena on, että palvelutarjontaa voidaan tulevaisuudessa lisätä, sillä lyhytaikaisen hoidon tarve on kasvava.

Esityksellä on vaikutusta palkkakustannuksiin. Vastaavan ohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2 866,76 euroa kuukaudessa. Yksikön ohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 3 685,15 euroa. Muutos lisää tehtäväkohtaisen palkan kustannuksia noin 818 euroa kuukaudessa. Kustannus on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa, ja kustannus kohdentuu Päivänsäteen ja Björnbackenin palveluyksikköön/Linjebon lyhytaikaisen hoidon yksikköön (kustannuspaikat 4227 ja 4233).

Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueella säädetään erikseen. Laki kuntalain muuttamisesta (305/2003 44 §) mukaan virkasuhdetta käytetään sellaisessa tehtävässä, jossa käytetään julkista valtaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (48 §) mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta ja vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan (50 §). Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa.Työsopimussuhteisen tehtävän perustaminen ja lakkauttaminen kuuluu hallintosäännön 53 §:n mukaisesti hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen operatiiviseen toimintamalliin kuuluu, että kaikki nimikemuutokset ja palkantarkistukset käsitellään työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista koostuvassa neuvottelukunnassa. Työantajan edustajina ko. neuvottelukunnassa ovat toimialajohtajat, henkilöstöjohtaja sekä palvelussuhdepäällikkö. Pääsopijajärjestöjä edustaa pääluottamusmies. Jotta esitys hyväksytään, sen tulee olla sekä toiminnallisesti että taloudenpidon kannalta perusteltu. Asiaa käsiteltäessä arvioidaan myös, mikä on esitetyn muutoksen vaikutus muihin samalla palkkahinnoittelutasolla oleviin. Nimikemuutosesitysten osalta edellytetään lisäksi, että nimike on Kevan nimikeluettelon mukainen.  

Neuvottelukunnan hyväksymät esitykset valmistellaan hallintosäännön mukaiseen päätöksentekoon.

Esitys vastaavan ohjaajan toimen lakkauttamisesta ja yksikön ohjaajan viran perustamisesta sen tilalle on käsitelty palkka- ja nimikemuutosneuvottelukunnassa 27.11.2023. Neuvottelukunta puoltaa esitettyä muutosta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää 

 1. perustaa yhden (1) yksikön ohjaajan viran vastaavan ohjaajan toimen tilalle;
 2. että viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys, soveltuva sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Lisäksi edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista taitoa ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävää kirjallista taitoa. Kokemus esihenkilötyöstä ja riittävä alan tuntemus katsotaan eduksi; 
 3. että viran perustamisajankohtana yksikön ohjaajan viran tehtäväkohtainen palkka on 3 685,15 euroa kuukaudessa.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti

 1. perustaa yhden (1) yksikön ohjaajan viran vastaavan ohjaajan toimen tilalle;
 2. että viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys, soveltuva sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Lisäksi edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista taitoa ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävää kirjallista taitoa. Kokemus esihenkilötyöstä ja riittävä alan tuntemus katsotaan eduksi;
 3. että viran perustamisajankohtana yksikön ohjaajan viran tehtäväkohtainen palkka on 3 685,15 euroa kuukaudessa.

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.