Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 329 Valtionavustuksen käyttö toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen 2023–2025

IUHVADno-2023-4274

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Minna Sevón
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Eduskunta on 1.3.2023 hyväksynyt hallituksen esityksen vuotta 2023 koskevaksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioon sisältyi 350 miljoonan euron määräraha hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille myönnettäviin valtionavustuksiin käytettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuviin tilapäisiin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023 – 2025. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus kyseisestä valtionavustuksesta on 6 651 525 euroa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimialoilla on kerätty valtionavustuksen käyttökohteita, joiden perustelut on käyty läpi ja priorisoitu ensin toimialatasolla ja sitten hyvinvointialueen johtoryhmässä. Vuoden 2023 lopussa ja vuoden 2024 alkupuoliskolla on tunnistettu tarpeelliseksi käynnistää kaikkiaan 27 kehittämisprojektia, joiden yhteenlasketuksi arvioiduksi euromääräiseksi kuluksi muodostuu noin 2,9 miljoonaa euroa. Osa avustuksesta, eli noin 3,8 miljoonaa euroa, on tarkoituksenmukaista jättää käytettäväksi 12.12.2023 § 135 aluevaltuustossa hyväksytyn tuottavuusohjelman toteuttamiseen ja myöhemmin priorisoitaviin avustuksen käyttökohteisiin. Tarkempi erittely valtionavustuksella ensivaiheessa käynnistettävistä kehittämisprojekteista on liitteenä.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi saadun selvityksen valtionavustuksen käyttökohteista toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.

Päätös

Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi saadun selvityksen valtionavustuksen käyttökohteista toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.