Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 336 Loviisan pelastusasema SR-urakan hankinta

IUHVADno-2023-4279

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:  hankintapäällikkö Ville Hanhinen, kiinteistöpäällikkö Riikka Lintukangas
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Hankinnan kohde

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (hankintayksikkö) on 13.10.2023 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt kokonaishintaisia tarjouksia Loviisan pelastusaseman SR-urakasta. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin oheismateriaalissa 1: Tarjouspyyntö liitteineen. Urakan arvioitu alkamisajankohta on 01/2024 ja arvioitu valmistumisen ajankohta on 08/2025.

Hankintailmoitus ja hankintamenettely

Hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on kahdeksan miljoonaa kaksisataa yhdeksänkymmentä seitsemän tuhatta (8 297 000) euroa.

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (hankintalaki, 1397/2016). Kyse on hankintalain 26 §:n mukaisesta EU-kynnysarvon ylittävästä rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta.

Hankinnassa noudatettiin avointa menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisi hankinnasta ilmoituksen, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat osallistua.

Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset eivät olleet sallittuja.

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyyntöön tehdyt muutokset

Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset ja huomiot tuli esittää 10.11.2023 mennessä hankintailmoitukset.fi-portaalissa. Kysymyksiä tuli yhteensä 35 kappaletta.

Tarjouspyyntöä täsmennettiin lisäkirjeillä 1 (01.11.2023), 2 (14.11.2023) ja 3 (16.11.2023). Tarjouspyyntöön tehtiin lisäksi korjausilmoitus 13.10.2023 ja se julkaistiin Hilmassa 15.10.2023. Korjausilmoituksessa todettiin seuraavasti: ”Hankesuunnitelmaan lisättiin sekä linkki, josta hankintailmoituksen liitteenä olevat asiakirjat ovat myös saatavilla.”

Tarjousten vastaanottaminen

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 01.12.2023 klo 12:00 mennessä.

Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä seuraavat yritykset:

 • FH Invest Oy
 • Lehto Tilat Oy
 • Oy Rakennuspartio
 • Pallas Rakennus Päijät-Häme Oy
 • SRV Infra Oy
 • Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ja Vexatec Oy, Ryhmittymä

 

Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Hankintayksikkö tarkasti, että tarjoajien tarjouspyynnössä ilmoittamat soveltuvuudelle asetetut vaatimukset täyttyvät, sekä sen, että tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

FH Invest Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi.

Hankintalain 113 §:n mukaan tarjouspyyntö on laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjoajan FH Invest Oy tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen tarjouspyynnön kohdassa ”5.2. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys” vaaditun tarjoajan referenssikohteen laajuuden vähimmäisvaatimuksen osalta. Tarjouspyynnössä on vaadittu, että:

Tarjoajalla tulee olla referensseinään vähintään kaksi (2) suomalaisten määräysten ja ohjeiden mukaan suunniteltua, tarjouksen jättöhetkellä hyväksytysti vastaanotettua, laajuudeltaan vähintään 2 000 br-m2:n uudisrakennus-hanketta viimeisen viiden (5) vuoden ajalta (vastaanotto on ollut lokakuussa 2018 tai myöhemmin). Referensseistä vähintään toisen tulee olla toteutettu Suunnittele- ja rakenna-urakkana.

Molempien referenssien tulee olla Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 2018 seuraavien luokkien mukaisia: 03 Liikerakennukset, 04 Toimistorakennukset, 05 Liikenteen rakennukset, 06 Hoitoalan rakennukset, 07 Hoitoalan rakennukset, 07 Kokoontumisrakennukset, 08 Opetusrakennukset, 09 Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset, 10 Energiahuoltorakennukset, 11 Yhdyskuntatekniikan rakennukset tai 13 Pelastustoimen rakennukset.”

Ilmoitettu referenssikohde on ollut tarjouslomakkeella ilmoitetun mukaisesti laajuudeltaan 1500 brm2 vaaditun vähintään 2000brm2 sijaan ja on näin ollen tarjouspyynnön vaatimuksen vastainen.

Näin ollen FH Invest Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen. Tämän seurauksena FH Invest Oy:n tarjous on suljettava tarjousten vertailusta.

Todettiin, että FH Invest Oy ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Muiden tarjoajien todettiin täyttävän tarjouspyynnössä ilmoitetut soveltuvuuden vaatimukset.

Muut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka vertailuperusteet ovat olleet seuraavat:

Hinta: painoarvo 100 %.

Hintaa on käytetty kokonaistaloudellisen edullisuuden ainoana vertailuperusteena, koska laatu on huomioitu laajoissa ja kattavissa vähimmäisvaatimuksissa.

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 1: Tarjousten vertailu.

Hankintapäätös              

Sopimus hankinnan kohteena olevasta SR-urakasta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman vähimmäisvaatimukset täyttäneen tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ja Vexatec Oy, Ryhmittymä, joka valitaan tarjouskilpailun voittajaksi.

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Toimivalta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 22 §:n mukaan aluehallitus päättää yli 5 000 000 euron ja enintään 10 000 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Sopimus

Urakkasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla, vaan vasta, kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu urakoitsija ovat molemmat allekirjoittaneet kirjallisen urakkasopimuksen.

Urakkasopimus voidaan hankintalain 129 §:n nojalla tehdä aikaisintaan 14 päivän (odotusaika) kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen hankintalain mukaisesti tiedoksi.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää

 • valita Loviisan pelastusaseman SR-urakan urakoitsijaksi liitteen 1 Tarjousten vertailu mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneen urakoitsijan: Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ja Vexatec Oy, Ryhmittymän,
 • sulkea FH Invest Oy:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta edellä päätöstekstissä määritellyin perustein,
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen ja tekemään sopimusasiakirjoihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset sekä täydennykset ja
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan päättämään sopimuksen täytäntöönpanosta sekä siihen liittyvistä ratkaisuista.

 

Pykälä tarkastetaan heti. 

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti

 • valita Loviisan pelastusaseman SR-urakan urakoitsijaksi liitteen 1 Tarjousten vertailu mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneen urakoitsijan: Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy ja Vexatec Oy, Ryhmittymän,
 • sulkea FH Invest Oy:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta edellä päätöstekstissä määritellyin perustein,
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen ja tekemään sopimusasiakirjoihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset sekä täydennykset ja
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan päättämään sopimuksen täytäntöönpanosta sekä siihen liittyvistä ratkaisuista.

 

Pykälä tarkastettiin heti.


Muutoksenhaku

 

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus, kynnysarvon ylittävät hankinnat

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 

I   HANKINTAOIKAISUOHJE

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 -135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintakeskuksen hallussa.

 

Toimitusosoite

Viranomainen, jolle hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan, on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Kirjaamon yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II  VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 

 

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

 

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

 

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Kuitenkin suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä:

 1. 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai
 2. kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

 

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

 

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.

Puh. 029 56 43300

Fax.  029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet (ulkoinen linkki)