Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 247 Val av välfärdsområdesstyrelsens företrädare i nämnden för ordnande av tjänster 

IUHVADno-2023-3353

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga § 151, kan välfärdsområdesstyrelsen förordna en ledamot att företräda välfärdsområdesstyrelsen i andra organ. Företrädaren har rätt att närvara och yttra sig vid organens sammanträden. Företrädaren kan också vara en ersättare i välfärdsområdesstyrelsen eller välfärdsområdesdirektören. Välfärdsområdesstyrelsen kan inte förordna en företrädare i revisionsnämnden, i välfärdsområdesfullmäktiges tillfälliga utskott eller i valorgan som föreskrivs i vallagen. 

Välfärdsområdesstyrelsen har 21.4.2022 § 9 valt sina företrädare i organen till slutet av februari år 2024. Välfärdsområdesstyrelsens medlem Marja Manninen-Ollberg (Saml.) valdes till företrädare i nämnden för ordnande av tjänster. Välfärdsområdesfullmäktige har 19.9.2023 § 95 beviljat Marja Manninen-Ollberg avsked från uppdraget som ordinarie medlem i välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesstyrelsen bör sålunda välja en ny företrädare till nämnden för ordnande av tjänster. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen väljer en företrädare till nämnden för ordnande av tjänster till slutet av februari år 2024. 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen valde Arto Kujala till företrädare till nämnden för ordnande av tjänster till slutet av februari år 2024.

Möte hantering

1.viceordförande Riku Honkasalos förslag till ny företrädare godkändes enhälligt.


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).