Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 252 Inledning av planeringen för ett välfärdscentrum

IUHVADno-2023-3363

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter:
välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist
fastighetschef Riikka Hopealinna
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesstyrelsen har 25.5.2023 § 166 tillsatt en arbetsgrupp för att koordinera planering av investeringsprojekt. I beredningen av ärendet konstaterades bl.a. följande:   

”I Östra Nylands välfärdsområdes investeringsplan finns för tillfället inga reservationer för nya eller ersättande byggprojekt som betjänar social- och hälsovården. För att förbättra social- och hälsovårdens integration är det ändamålsenligt att se på hela området och servicenätet inklusive HUS-sammanslutningens funktioner inom specialsjukvården. En omfattande grundrenovering av Borgå sjukhus som hör till HUS-sammanslutningen eller ett nybygge borde förverkligas i slutet av 2020-talet och Näse hälsovårdscentral å sin sida som är i välfärdsområdets användning kräver åtgärder inom samma planeringsperiod. HUS-sammanslutningens och Östra Nylands välfärdsområdes investeringsbehov är betydande och anknutna till statens finansiering.  

Det är sannolikt att man bör förhandla skilt om investeringsprojektens omfattning och investeringsrättigheter med social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet, så olika alternativ bör planeras grundligt ur såväl funktionell som ekonomisk synvinkel.  Med tanke på sote-reformens målsättningar är det ändamålsenligt att begrunda ett samprojekt, där man kan beakta en integration mellan specialsjukvården och primärvården samt socialtjänsterna. Det är ändamålsenligt att i samband med sjukhuset och sote-centralen planera flera olika funktioner som hör till välfärdsområdets ansvar och i den egentliga sjukhusverksamheten kan man dessutom utnyttja gemensam logistik, kosthåll och tekniska stödtjänster.” 

Samtidigt beslutade välfärdsområdesstyrelsen, att det rapporteras om arbetets framskridande till välfärdsområdesstyrelsen och egentliga linjebeslut görs i välfärdsområdesstyrelsen med separat föredragning.  

Man bör påbörja diskussioner med Borgå stad om välfärdscentrets placering och samtidigt utreda behovet av planläggning. Det är meningen att projektet förverkligas på mark som ägs av staden.

Man har förhandlat med arkitektbyrå Arco om preliminär planering av välfärdscentret och om att producera material som kan användas för diskussioner med olika intressentgrupper. Anbudsförfrågan innehöll en framtida vision om välfärdscentret, där man speciellt tar i beaktande verksamhetsmiljön som snabbt ändras, samt teknologins utveckling. Målsättningen är att finna ett koncept för byggnaden genom att först definiera verksamheten via vision och mission. På så vis tar man från första början i beaktande verksamheten; så väl kundernas som personalens behov med tanke på vistelse och arbetande.  

Dessutom bad man i anbudsförfrågan att producera visuella bilder som grund för diskussionerna med intressentgrupper samt material för att påbörja tomtens planarbete.  Arco Architecture Company Oy:s offert finns som tilläggsmaterial (enbart för välfärdsområdets medlemmar).  

I detta skede innebär planeringen enbart välfärdscentrets andel. I den fortsatta beredningen kommer man att göra nära samarbete med HUS-sammanslutningen, för att i enlighet med tidigare riktlinjer kunna beakta en integration mellan specialsjukvården och primärvården samt socialtjänsterna. 

Beslutsförslag

VFO-direktören: 

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner att   

  • planeringsarbetet påbörjas enligt det ovan beskrivna och befullmäktigar tjänstemännen att komma överens om praktiska detaljer med planeraren  
  • man påbörjar officiella förhandlingar om investeringsplaneringen och samarbetet med HUS-sammanslutningen och att  
  • arbetsgruppen som koordinerar planering av investeringsprojekt styr den fortsatta beredningen. 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände att   

  • välfärdscentrets planeringsarbete påbörjas enligt det ovan beskrivna och befullmäktigade tjänstemännen att komma överens om praktiska detaljer med planeraren  
  • man påbörjar officiella förhandlingar om investeringsplaneringen och samarbetet med HUS-sammanslutningen
  • arbetsgruppen som koordinerar planering av investeringsprojekt styr den fortsatta beredningen.
  • arbetsgruppen ansöker från Borgå stad om ett lämpligt läge för projektet och utreder behoven av planläggning tillsammans med sakkunniga inom sektorn för stadsutveckling

Möte hantering

Föredragande ändrade på föredragningstexten på så vis, att femte stycket ersätts med följande text: ”Man bör påbörja diskussioner med Borgå stad om välfärdscentrets placering och samtidigt utreda behovet av planläggning. Det är meningen att projektet förverkligas på mark som ägs av staden.” Dessutom kompletterade föredragande beslutsförslaget så att i början av första punkten tillades ordet ”välfärdscentret” och en ny sista punkt tillades enligt följande: ”arbetsgruppen ansöker från Borgå stad om ett lämpligt läge för projektet och utreder behoven av planläggning tillsammans med sakkunniga inom sektorn för stadsutveckling”.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.