Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 250 Godkännandet av tvåspråkighetsprogrammet

IUHVADno-2023-385

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation: 

förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Sju av de 21 välfärdsområdena är tvåspråkiga. Dessa är Mellersta Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland, Västra Nyland, Vanda-Kervo, Östra Nyland och Kymmenedalen. Utöver dessa är Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen tvåspråkiga. Social- och hälsovård ska i tvåspråkiga välfärdsområdens område ordnas på både finska och svenska så att kunderna blir betjänade på det språk de väljer, antingen finska eller svenska (5 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård). I och med reformen utvidgas rätten till social- och hälsovård på både finska och svenska geografiskt. Detta beror på att de tvåspråkiga välfärdsområdena ska ordna tjänsterna på finska och svenska även i enspråkiga kommuner i sitt område, där tjänsterna tidigare ordnades på kommunens språk. Språkprogrammet är ett sätt att säkerställa förverkligandet av språkliga rättigheter som en del av all verksamhet inom välfärdsområdet.

Nationalspråksnämnden har som mål att utarbeta ett språkprogram för Östra Nylands välfärdsområde fram till sommaren 2023.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde för en remissdiskussion om utkastet till språkprogrammet som finns som bilaga. 

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde förde en remissdiskussion om ett utkast till språkprogram. Nämnden fortsätter behandlingen av programmet på sitt följande möte och kallar in en sakkunnig i frågan.

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation: 
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden hör Christine Kotzev, specialsakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor i Folktinget och fortsätter arbetet med språkprogrammet.

Beslut

Nationalspråksnämnde antecknade Kotzevs presentation för kännedom och fortsätter arbetet med språkprogrammet. Tjänstemannaförslaget för ett språkprogram skickas till nämndens medlemmar per e-post för kommentarer innan nämndens följande möte där förslaget för språkprogrammet behandlas.

Det kommer även att genomföras en enkätundersökning bland personalen inom välfärdsområdet för att kartlägga personalens kunskaper både i finska och svenska.

Beskrivning

Tjänstemannaförslaget för ett språkprogram har skickats till nämndens medlemmar per e-post för kommentarer.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören: 

Nationalspråksnämnden fortsätter arbetet med språkprogrammet.

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade att nämnden fortsätter arbetet med språkprogrammet och det utarbetas ett nytt utkast till hösten. Ärendet skickas även ut på remiss.

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

Nationalspråksnämnden beslutade 10.5.2023 § 22 att språkprogrammet skickas ut på remiss.

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade 14.6.2023 § 74 att ge följande utlåtande:

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde har mottagit Nationalspråksnämndens språkprogram och tackar för ett utmärkt och noggrant arbete. På längre sikt efterlyser nämnden konkreta mätare för de uppsatta målen, på så sätt kan välfärdsområdet göra uppföljning på hur språkprogrammet följs och personalens språkliga kompetens inom välfärdsområdet utvecklas. Nämnden efterlyser också tydligt utnämnda ansvarspersoner för de uppsatta målen.

Dessutom föreslog nämnden följande tekniska korrigering i det svenskspråkiga programmet: punkt 1.1., texten i ruta 3 Åtgärder korrigeras så att ordet skrivas ändras till skrivs.

Nämnden för beredskap och säkerhet har 13.6.2023 § 17 uttalat sig enligt följande:

Tvåspråkighetsprogrammet är ett viktigt dokument för att säkra de språkliga rättigheterna. Räddningsverket i Östra Nyland har ett 15.6.2022 godkänt språkprogram. 

Nämnden för beredskap och säkerhet vill fästa uppmärksamhet vid att man i punkterna 1.1 och 1.2 utgår ifrån social- och hälsovård och att programmet gäller patienter. Nämnden föreslår därför att de punkter där man använder ordet patient ändras till ordet kund, om det inte endast gäller social- och hälsovård.

Nämnden för utveckling och samarbete behandlar tvåspråkighetsprogrammet på sitt möte 6.9.2023.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden antecknar för kännedom inkomna utlåtanden och tar dem i beaktande i det fortsatta utarbetandet av tvåspråkighetsprogrammet. Nämnden fortsätter att behandla ärendet efter att även utlåtandet från nämnden för utveckling och samarbete har inkommit.

Beslut

(Revisionsnämnden - skrivfel korrigerat 28.8.2023) Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde förde en remissdebatt gällande språkprogrammet och antecknade för kännedom inkomna utlåtanden och tar dem i beaktande i det fortsatta utarbetandet av tvåspråkighetsprogrammet. Nämnden fortsätter att behandla ärendet efter att även utlåtandet från nämnden för utveckling och samarbete har inkommit.

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Nationalspråksnämnden beslutade 10.5.2023 § 22 att språkprogrammet skickas ut på remiss. Nämnden för beredskap och säkerhet har uttalat sig 13.6.2023 § 17 och nämnden för ordnande av tjänster har 14.6.2023 § 74 givit ett utlåtande.

Nämnden för utveckling och samarbete har 6.9.2023 § 32 givit följande utlåtande:

Nämnden för utveckling och samarbete har tagit emot nationalspråksnämndens språkprogram och tackar för det välberedda arbetet. Tvåspråkighetsprogrammet är ett viktigt dokument både med tanke på tryggandet av de språkliga rättigheterna och med tanke på utvecklandet av personalens kompetens. Dessutom säkerställer tvåspråkighetprogrammet att välfärdsområdets värderingar omsätts i praktiken.

Nämnden för utveckling och samarbete fäster uppmärksamhet vid att ett program som gäller välfärdsområdet ska innefatta social- och hälsovården, räddningsväsendet samt koncern- och strategitjänsterna. Det borde klarare lyftas fram i inledningen. I utkastet finns en stark betoning på språkprogrammets betydelse för social- och hälsovårdstjänsterna. Vidare föreslår nämnden att man i programmet går in för att systematiskt skriva ”kund” i stället för ”patient”.

Nämnden önskar att man i programmet tydligt fastställer ansvarspersoner för att följa upp de mål som slagits fast och för att dessa mål ska nås. Detta är också viktigt utifrån ett perspektiv av egenkontroll. Nämnden noterar att delaktigheten i beredningen av tvåspråkighetsprogrammet är bristfällig och efterfrågar att delaktigheten i större utsträckning uppmärksammas i samband med uppdateringen av programmet.

Tvåspråkighetsprogrammet har uppdaterats på så vis, att mätare och ansvarspersoner/-organ har tillagts (i rött). Också Östra Nylands räddningsverks språkplan som godkänts 15.6.2022 nämns i tvåspråkighetsprogrammet och finns som bakgrundsmaterial till detta ärende.

Beslutsförslag

Förvaltningdirektören: 

Nationalspråksnämnden antecknar för kännedom utlåtandet från nämnden för utveckling och samarbete samt bearbetar det bifogade tvåspråkighetsprogrammet. Nationalspråksnämnden föreslår för välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner tvåspråkighetsprogrammet enligt bilaga.

Beslut

Nationalspråksnämnden föreslår för välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner tvåspråkighetsprogrammet enligt bilaga.

Möte hantering

Nationalspråksnämnden antecknade för kännedom utlåtandet från nämnden för utveckling och samarbete samt bearbetade det bifogade tvåspråkighetsprogrammet.

Följande justeringar i tvåspråkighetsprogrammet godkändes enhälligt:

I inledningstexten tillades orden ”följer upp och” i meningen ”Östra Nylands välfärdsområde har även ett internt nätverk, som följer upp och ansvarar för olika svenskspråkiga funktioner inom välfärdsområdet”.

I punkt 1.2 i första rutan under Åtgärder tillades ”Språkambassadören främjar språkanvändningen bland personalen”.

I punkt 1.2 i andra rutan under Målsättning tillades orden ”på arbetstid” i slutet av texten ”Personalen har möjlighet att utveckla sina språkkunskaper på arbetstid.”

I punkt 1.2 i tredje rutan under Målsättning tillades ”och med språkflaggor” i slutet av meningen ”Personalens språkkunskaper och användning av de båda inhemska språken syns i lönesättningen och med språkflaggor”.

Dessutom föreslog ledamot Jeanette Broman i punkt 1.3 i första rutan under Målsättning i texten ”Vid anskaffning av köptjänster krävs att dessa tjänster ges på båda språken” följande tillägg i slutet av meningen: ”dock med beaktande av helhetssituation och kundbehov.” Förslaget föll i brist på understöd.

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner tvåspråkighetsprogrammet enligt bilaga.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.