Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 248 Beviljande av avsked från uppgiften som suppleant i nationalspråksnämnden till Anki Tallqvist 

IUHVADno-2023-3328

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Anki Tallqvist har 18.9.2023 skickat ett e-postmeddelande till Östra Nylands välfärdsområde och bett att få avgå från förtroendeuppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden på grund av flytt från orten. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.  

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.  

Nationalspråksnämnden för mandatperioden 2022–2025:  

Ledamot      

Ersättare 

Tom Liljestrand SFP, ordförande       

Roger Wide RSFP 

Kjell Grönqvist SDP, vice ordförande 

Torbjörn Bergström SFP 

Sebastian Ekblom SFP                    

Göran Wallen SFP   

Petra Lind SFP                                          

Gia Mellin-Kranck SFP   

Anders Sélen Gröna                                  

Jens Hannuksela Gröna 

Bodil Lund SFP                                        

Sofia Antman SFP   

Jeanette Broman Saml+KD                      

Mia Heijnsbroek-Wirén Saml+KD   

Fred Henriksson SFP                            

Tobias Liljeström SFP   

Jolanta Lundgren VF                             

Anki Tallqvist VF  

Till medlemmar i nämnden väljs personer som hör till den språkliga minoriteten i välfärdsområdet.  

Enligt 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska i välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera.  

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

  1. bevilja Anki Tallqvist avsked från uppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden och konstaterar att förtroendeuppdraget samtidigt upphört  

  1. välja en ny ersättare till nationalspråksnämnden för nämndens återstående mandattid.  

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.