Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 249 Beviljande av avsked från medlemskapet i nämnden för utveckling och samarbete till Lotte-Marie Stenman

IUHVADno-2023-3370

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Lotte-Marie Stenman (SFP) har genom ett e-postmeddelande 19.9.2023 begärt avsked från förtroendeuppdraget som medlem i nämnden för utveckling och samarbete på grund av andra förtroendeuppgifter (medlem i välfärdsområdesstyrelsen). Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.  

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.  

Nämnden för utveckling och samarbete under mandattiden 2022–2025:  

Medlem  

 Ersättare  

Lotte-Marie Stenman SFP, ordförande  

Charlotta Savin , SFP  

Nea Hjelt Saml+KD, vice ordförande  

Heljä Pulli Saml+KD  

Charlotta Engblom SFP  

Laura Günsberg-Sandström SFP  

Abdirisak Ahmed SFP  

Markus Sjöholm SFP  

Nina Uski Saml+KD  

Hilkka Knuuttila Saml+KD  

Eila Kohonen SDP  

Mirja Suhonen SDP  

Mari Lotila Gröna  

Hanna Hurtta Gröna  

Jyrki Loijas Saml+KD  

Petri Hakasaari Saml+KD  

Benny Engård SFP  

Tobias Karlsson SFP  

Hannu Vihreäluoto SDP  

Tuomas Jakovesi SDP  

Mikko Nieminen VF  

Mikael Söderström VF  

Piia Malmberg Saml+KD  

Ritva Tarvainen Saml+KD  

Ilkka Luusua Sannf  

Esa Kantee Sannf  

 

Valbar till nämnden för utveckling och samarbete är enligt 79 § i lagen för välfärdsområden den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte:  

  1. den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden;  

  1. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande inflytande;  

  1. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller har en ledande och ansvarsfull uppgift eller har en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.  

 

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska välfärdsområdets organ väljas så att kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för både ledamöter och ersättare. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:  

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar  

  1. bevilja Lotte-Marie Stenman avsked från uppdraget som medlem i nämnden för utveckling och samarbete och konstaterar samtidigt att förtroendeuppdraget har upphört,  

  1. välja en ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden och 

  1. välja en ny ordförande för nämnden. 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet, att ledamot Lotte-Marie Stenman anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen av detta ärende (partsjäv)


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.