Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 253 Beslut om räddningsnivå för Räddningsverket i Östra Nyland

IUHVADno-2023-1475

Tidigare behandling

Beredare

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Beskrivning

Räddningsverket i Östra Nyland har blivit nästan färdigt med beredningen av beslutet om servicenivån. Detta tillställs regionförvaltningsverket senast 30.6.2023 för remiss. Beslutet om servicenivån tillfälls välfärdsområdets övriga nämnder för remiss: Nationalspråksnämnden / Nämnden för utveckling och samarbete / Nämnden för ordnande av tjänster. 

Påverkansorganen omeds inte ytttra sig. 

Självt behandlar nämnden för beredskap och säkerhet beslutet om serviceinvån vid sitt sammanträde i augusti. 

Efter sammanträdet i september överlämnas beslutet om servicenivån till Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige för behandling. 

Beslutsförslag

Föredragande

Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Nämnden för beredskap och säkerhet beslutar att den begär att de övriga nämnderna vid välfärdsområdet avger utlåtanden angående beslutet om servicenivån för Räddningsverket i Östra Nyland senast 7.9.2023. 

Beslut

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päätti, että Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä pyydetään lausuntoa hyvinvointialueen muilta lautakunnilta niin, että se on pelastuslaitoksen käytössä viimeistään 7.9.2023.

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:  förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

Nämnden för beredskap och säkerhet beslutade 13.6.2023 § 21 att den begär att de övriga nämnderna vid välfärdsområdet avger utlåtanden angående beslutet om servicenivån för Räddningsverket i Östra Nyland senast 7.9.2023.

Enligt förvaltningsstadgans 28 § har nationalspråksnämnden, utöver de uppgifter som föreskrivs i lagen om välfärdsområden, till uppgift bl.a. att utreda, bedöma och fastställa behovet av välfärdsområdets tjänster på minoritetsspråk samt följa upp tillgängligheten och kvaliteten på dessa tjänster.

Beslutsförslag

Förvaltningsdirektören:

Nationalspråksnämnden konstaterar som sitt utlåtande följande:

Nationalspråksnämnden lägger bekymrat märke till den nationella bristen på räddare och avtalspersonalens rekrytering som leder till utmaningar med serviceproduktionen. Speciellt orolig är man över den svenskspråkiga personalens rekryteringsproblem, som accentueras i Östra Nyland.

Nationalspråksnämnden understöder det förslag som nämns i beslutet om servicenivå, att Helsingfors Räddningsskola skulle få ett större ansvar att utbilda räddare. Om Helsingfors Räddningsskola i fortsättningen skulle utbilda räddare för hela Finlands eller hela huvudstadsregionens behov, skulle utbildningen svara på resursbristen och ha en positiv inverkan på rekryteringsutmaningarna även inom Östra Nylands räddningsverk. Det är viktigt att bevara räddarutbildningen i Nyland och att regelbundet anordna även svenskspråkig räddarutbildning.

Nationalspråksnämnden anser det vara mycket viktigt att man i säkerhetskommunikation och -utbildning uppmärksammar beroende på målgrupp även olika special- och språkgrupper samt deras behov, även om det kan vara en utmanande uppgift i det allt mera internationella samhället. Östra Nylands räddningsverk fungerar på ett tvåspråkigt område, så man bör speciellt se till den svenskspråkiga servicen.

Till slut konstaterar nationalspråksnämnden att man i beslutet om servicenivå bra har tagit i beaktande områdets tvåspråkighet och konstaterat utmaningarna med såväl rekrytering som språk. Nationalspråksnämnden följer med och bedömer även i fortsättningen tillgängligheten och kvaliteten på välfärdsområdets tjänster på minoritetsspråket.

Paragrafen justeras genast.    

Beslut

Nationalspråksnämnden för Östra Nylands välfärdsområde konstaterar som sitt utlåtande följande:

Nationalspråksnämnden lägger bekymrat märke till den nationella bristen på räddare och avtalspersonalens rekrytering som leder till utmaningar med serviceproduktionen. Speciellt orolig är man över den svenskspråkiga personalens rekryteringsproblem, som accentueras i Östra Nyland.

Nationalspråksnämnden understöder kraftigt förslaget som nämns i beslutet om servicenivå, att Helsingfors Räddningsskola skulle få ett större ansvar att utbilda räddare. Om Helsingfors Räddningsskola i fortsättningen skulle utbilda räddare för hela Finlands eller hela huvudstadsregionens behov, skulle utbildningen svara på resursbristen och ha en positiv inverkan på rekryteringsutmaningarna även inom Östra Nylands räddningsverk. Det är viktigt att bevara räddarutbildningen i Nyland och att regelbundet anordna även svenskspråkig räddarutbildning.

Nationalspråksnämnden anser det vara mycket viktigt att man i säkerhetskommunikation och -utbildning uppmärksammar beroende på målgrupp även olika special- och språkgrupper samt deras behov, även om det kan vara en utmanande uppgift i det allt mera internationella samhället. Östra Nylands räddningsverk fungerar på ett tvåspråkigt område, så man bör speciellt se till den svenskspråkiga servicen.

Till slut konstaterar nationalspråksnämnden att man i beslutet om servicenivå bra har tagit i beaktande områdets tvåspråkighet och konstaterat utmaningarna med såväl rekrytering som språk. Nationalspråksnämnden följer med och bedömer även i fortsättningen tillgängligheten och kvaliteten på välfärdsområdets tjänster på minoritetsspråket.

Nämnden föreslår även följande tillägg i punkt 4.4.2 i servicenivåbeslutet: "Även avtalsbrandkårer ska också få sin utbildning på svenska”. 

 

Paragrafen justerades vid sammanträdet.

Möte hantering

Nämnden beslutade enhälligt gällande Helsingfors Räddningsskolans ansvar att utbilda räddare tillägga att nämnden understöder detta förslag kraftigt.

Kjell Grönqvist lade fram ett förslag om att tillägga följande mening i punkt 4.4.2 i servicenivåbeslutet: "Även avtalsbrandkårer ska också få sin utbildning på svenska.” Ändringsförslaget blev enhälligt godkänt.

Beredare

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Beskrivning

Utlåtanden har begärts gällande beslutet om servicenivån för Räddningsverket i Östra Nyland i enlighet med förra mötet. Utlåtanden begärdes från Nationalspråksnämnden, Nämnden för utveckling och samarbete och Nämnden för ordnande av tjänster. Utlåtanden ska lämnas in senast 7.9.2023.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har lämnat in sitt utlåtande med begäran om komplettering 25.7.2023. På grundval av dessa har man kompletterat och ändrat beslutet gällande servicenivån för Räddningsverket.

Det kompletterande förslaget på servicenivån har lämnats in till nämnden som bilaga till föredragningslistan. Det slutliga beslutet, som lämnas in till välfärdsområdesstyrelsen och vidare till välfärdsområdesfullmäktige, fattas på nästa möte 12.9.2023.

Eftersom det tillhörande materialet är brett, går vi det igenom under detta möte.

Beslutsförslag

Föredragande

Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Nämnden för beredskap och säkerhet diskuterar ärendet, och antecknar för kännedom beslutet om servicenivån för Räddningsverket.

Beslut

Nämnden för beredskap och säkerhet för Östra Nylands välfärdsområde diskuterade ärendet, och antecknade för kännedom beslutet om servicenivån för Räddningsverket.

Beskrivning

Beredning och upplysningar:
utvecklingsdirektör Katja Blomberg, förnamn.efternamn@itauusimaa.fi
 

Nationalspråksnämnden, nämnden för utveckling och samarbete och nämnden för ordnande av tjänster har ombetts yttra sig om beslutet om servicenivån för Räddningsverket i Östra Nyland senast 7.9.2023. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har avgett utlåtande och en kompletteringsbegäran 25.7.2023. Utifrån dessa har beslutet om servicenivån kompletterats och reviderats. Beslutet om servicenivån är ett omfattande dokument, och räddningsdirektören har inbjudits till nämndens för utveckling och samarbete sammanträde 6.9.2023 för att presentera servicenivåbeslutet mera ingående. 

Beslutsförslag

Utvecklingsdirektören:

Nämnden för utveckling och samarbete vid Östra Nylands välfärdsområde avger följande låtande:

Nämnden för utveckling och samarbete har tagit emot nämndens för beredskap och säkerhet begäran om utlåtande angående beslutet om servicenivå för räddningsväsendet och tackar för det grundligt beredda arbetet. Servicenivåbeslutet är ett viktigt styrdokument för räddningsväsendet, och det säkerställer kvaliteten hos räddningsväsendets tjänster. 

Nämnden för utveckling och samarbete föreslår att sådana begrepp som inte har använts efter 1.1.2023 stryks från dokumentet. Så är till exempelvis sjukvårdsdistrikt (bl.a. kapitel 4.2.6) ett föråldrat begrepp. 

Vidare föreslår nämnden att beslutet om räddningsväsendets servicenivå vore en offentlig handling för transparensens skull. Ett flertal välfärdsområdens servicenivåbeslut kan läsas på välfärdsområdenas webbplatser och ett motsvarande tillvägagångssätt vore att önska i Östra Nyland. De tjänster som beskrivs i beslutet om servicenivån tillhandahålls inom räddningsverkets verksamhetsområde i enlighet med värderingarna utifrån likvärdiga planeringsprinciper, och därför borde beslutet om servicenivån också vara åtkomligt för invånarna i regionen.

I kapitel 1.1 Tyngdpunkter och strategiska mål beskrivs tyngdpunkternas koppling till de riksomfattande strategiska målen, HIKLU-områdets mål och de strategiska målen för inrikesministeriets förvaltningsområde. I kapitlet finns också en hänvisning till välfärdsområdesstrategin. Nämnden för utveckling och samarbete efterlyser en precisering som visar kopplingen mellan kritiska framgångsfaktorer i välfärdsområdets strategi och de tyngdpunkter och strategiska mål som beskrivs i servicenivåbeslutet. 

I kapitel 1.4 Styrning och tillsyn av produktionen beskrivs välfärdsområdets kvalitets- och egenkontrollprogram samt betydelsen av egenkontroll. Nämnden för utveckling och samarbete föreslår att man i beslutet om servicenivån mera detaljerat beskriver hur räddningsväsendets egenkontrollprogram och välfärdsområdets kvalitets- och egenkontrollprogram är länkade till varandra och hur de förhåller sig till varandra. 

 

 

 

Beslut

Beslutades enligt förslaget. 

Möte hantering

Ledamot Eila Kohonen lade fram ett förslag att ta bort följande meningar från utvecklingsdirektörens beslutsförslag:

"Vidare föreslår nämnden att beslutet om räddningsväsendets servicenivå vore en offentlig handling för transparensens skull. Ett flertal välfärdsområdens servicenivåbeslut kan läsas på välfärdsområdenas webbplatser och ett motsvarande tillvägagångssätt vore att önska i Östra Nyland."

Förslaget förföll i brist på understöd.

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter

Marjut Helske
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Räddningsverket har begärt om utlåtande gällande beslutet om servicenivån för Räddningsverket i Östra Nyland. Utlåtande begärdes bla från Nämnden för ordnande av tjänster. Utlåtanden ska lämnas in senast 7.9.2023.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster ger sitt utlåtande om beslutet om servicenivån för Räddningsverket och ombesörjer att utlåtandet står Räddningsverket tillhanda senast 07.09.2023.

Paragrafen justeras genast vid mötet.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt att ge följande utlåtande om beslutet om servicenivån för Räddningsverket 

 

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde vill först tacka för en gedigen genomgång av och plan för räddningsverkets tjänster på vårt område.

Nämnden för ordnande av tjänster vill gärna lyfta fram följande synpunkter: 

  • Med tanke på regionens storlek, de långa avstånden och områdets särart (Sköldvik, reaktorerna i Lovisa) är det av yttersta vikt att räddningsväsendets personalresurs är tillräcklig och tvåspråkig. I den mån det är möjligt att utveckla utbildningen av brandmän och övrig räddningspersonal också på svenska i Helsingfors bör Östnylands välfärdsområde arbeta för detta.  
  • Med tanke på de tidigare nämnda faktorerna är det också viktigt att på alla sätt möjliga stödja och utbilda invånare för att ingå i avtalsbrandkårsstyrkan.
  • Med tanke på i synnerhet äldre invånare och invånare med funktionshinder i regionen är det viktigt att tillsammans med de övriga verksamheterna samarbeta för förebyggande trygghet i hemmet.

 

Paragrafen justerades genast vid mötet.

Beredare

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: Tomi Pursiainen, tomi.pursiainen@pelatustoimi.fi

 

27 § i förvaltningsstadgan Nämndernas uppgifter

3 §, 6 §, 18 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet (613/2021)

24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Viteslagen (1113/1990)

 

Nämnden för beredskap och säkerhet behandlar de utlåtanden som avgetts av nationalspråksnämnden, nämnden för ordnande av tjänster och nämnden för utveckling och samarbete.

Servicenivåbeslutet föreläggs nämnden sådant det föreligger i form av tjänstemannaberedning efter de tillägg som begärts av Regionförvaltningsverket i Södra Finland och efter nämndernas utlåtanden.

Det föreskrivs i 6 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet att välfärdsområdesfullmäktige beslutar om räddningsväsendets servicenivå. I samma paragraf föreskrivs att beslutet ska gälla en viss tid. Räddningsverket föreslår att servicenivåbeslutet ska gälla 1.1.2024–31.12.2026.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är servicenivåbeslutet en sekretessbelagd myndighetshandling.

24 § 1 mom. 8 punkten

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:

handlingar som gäller beredskap för olyckor eller undantagsförhållanden, befolkningsskydd eller utredning enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle skada eller äventyra säkerheten eller förbättrande av den, befolkningsskyddet eller beredskapen inför undantagsförhållanden, äventyra säkerhetsutredning eller syftet med en säkerhetsutredning eller möjligheterna att få information för en utredning eller om ett utlämnande skulle kränka rättigheterna för offer i olyckor, tillbud eller exceptionella händelser, minnet av offer eller närstående till offer, (20.5.2011/528)

Beslutsförslag

Föredragande

Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi

Räddningsdirektören:

Nämnden för beredskap och säkerhet förelägger välfärdsområdesstyrelsen och vidare välfärdsområdesfullmäktige bifogade servicenivåbeslut för Räddningsverket i Östra Nyland för godkännande och föreslår att det besluts att dess giltighetstid är 1.1.2024–31.12.2026.

Därutöver föreslår nämnden att servicenivåbeslutet sekretessbeläggs i överensstämmelse med 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut

Nämnden för beredskap och säkerhet beslöt att förelägga välfärdsområdesstyrelsen och vidare välfärdsområdesfullmäktige bifogade servicenivåbeslut för Räddningsverket i Östra Nyland för godkännande och föreslår att det besluts att dess giltighetstid är 1.1.2024–31.12.2026.

Därutöver föreslår nämnden att servicenivåbeslutet sekretessbeläggs i överensstämmelse med 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Paragrafen justerades vid sammanträdet.

 

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: förvaltningschef Marjut Helske, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner det bifogade servicenivåbeslutet för Räddningsverket i Östra Nyland för tiden 1.1.2024–31.12.2026. Servicenivåbeslutet sekretessbeläggs i överensstämmelse med 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet att detta ärende behandlades i sammanträdet som fjärde i ordningsföljden, efter § 244. Dessutom antecknades det i protokollet, att ledamot Marika Railila lämnade mötet kl. 19.49, under behandlingen av detta ärende.

Bilagor

Kompletterande material


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.