Välfärdsområdesstyrelsen, möte 28-09-2023

Protokollet är granskat

§ 251 Begäran av omprövning av tjänsteinnehavarbeslut gällande ombildning av uppgiften som sjukskötare i arbetsavtalsförhållande till ansvarig sjukskötare i arbetsavtalsförhållande

IUHVADno-2023-3182

Beskrivning

Beredning och ytterligare uppgifter: ledande jurist Salla Paavilainen, 
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Beredning och upplysningar: Ledande juristen Salla Paavilainen, 040 676 1453, fornamn.efternamn@itauusimaa.fi 

Mika Seikku och Hannele Rajalahti har lämnat in en begäran om omprövning angående välfärdsområdesdirektörens beslut (§ 96/2023) som gällde ombildning av uppgiften som sjukskötare i arbetsavtalsförhållande till ansvarig sjukskötare i arbetsavtalsförhållande. Ansvariga sjukskötaren Hannele Rajalahti är part i ärendet, vilket betyder att hon har rätt att lämna in en begäran om omprövning. 

De som framställt begäran om omprövning anför i sin begäran att man i anslutning till ändringen av beteckning till ansvarig sjukskötare också borde ha bedömt hur de extrauppgifter som sammanhänger med beteckningen inverkar på avlöningen. 

Östra Nylands välfärdsområde har ännu inte en egen lönestruktur som de anställda och arbetsgivaren skulle ha förhandlat fram i samarbete. På nationell nivå förhandlar Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och arbetstagarorganisationerna om ett nytt nivålönesystem som ska ersätta dess föregångare, det på arbetsvärdering baserade lönesystemet. Efter förhandlingarna på central nivå kommer välfärdsområdet att kunna fullborda sitt eget lönenivåsystem. För närvarande bereder välfärdsområdet bland annat fastställandet av lönerna för chefers ställföreträdare, teamansvariga och systemadministratörer. Det är inte möjligt att fastställa lönetillägg för enskilda anställdas extraansvar förrän ett lönesystem har utarbetats. 

Hannele Rajalahtis beteckning har ändrats till ansvarig sjukskötare. I begäran om omprövning anför hon att också den uppgiftsrelaterade lönen borde ha höjts i samband med ändringen av beteckningen på grund av det ökade ansvaret. 

Hannele Rajalahti har för närvarande en lön som är cirka 20 euro högre än lönen för en ansvarig sjukskötare i välfärdsområdets nuvarande lönetabell. Lönen är alltså i överensstämmelse med det nuvarande lönesystemet. I kommande löneförhandlingar bedöms också eventuella lönetillägg som ska betalas för det extraansvar som är förknippat med uppgiften som ansvarig sjukskötare. Ifall man efter förhandlingar stannar för att höja lönen, ska det fattas ett särskilt beslut om det, och eventuella påslag betalas ut retroaktivt från tidpunkten för ändringen av uppgifterna. 

Beslutsförslag

Tf. välfärdsområdesdirektören: 

Välfärdsområdesstyrelsen avger det här ovan anförda som svar på begäran om omprövning. Välfärdsområdesstyrelsen avslår begäran om omprövning. 

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet, att föredragande anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen av detta ärende, och social- och hälsovårdsdirektören fungerade som tillförordnad föredragande (generalklausul).


Sökande av ändring

 

Anvisning för besvärsanvisning

Besvärstid

Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Välfärdsområdesbesvär får anföras på den grunden att

  • beslutet har tillkommit i oriktig ordning
  • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet annars strider mot lag

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Helsingfors förvaltningsdomstol

Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

helsinki.hao(at)oikeus.fi

Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.

 

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

3) grunderna för yrkandena,

4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos:

Östra Nylands registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån,  06100 Borgå

E-postadressen: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Öppettider för registraturen: mån – fre kl. 9.00-15.00